برگزاري اولين كنگره ملي طراحي نوين مهندسي با رويكردمحيط زيست درسمنان

سمنان - ايرنا - اولين كنگره ملي طراحي نوين مهندسي با رويكرد توسعه پايدار و حفظ محيط زيست و منابع طبيعي روز پنجشنبه با حضور مسئولين و صاحبنظران محيط زيست در سمنان برگزار شد.

دبير اين كنگره به ايرنا گفت: در اين همايش يك روزه از 140 مقاله ارسالي 96 مقاله پذيرفته شد كه 11 مقاله در اين كنگره ارائه شد .
رضا شمس خاني گفت: كنگره بين المللي طراحي نوين مهندسي با رويكرد توسعه پايدار و حفظ محيط زيست و منابع طبيعي، اسفند 94 با حضور پژوهشگران آسيايي و اروپايي برگزار مي شود.
اميرحسين جاويد، دبير علمي اين كنگره نيز از فعاليت پنج بخش تخصصي خبر داد و گفت: بخشهاي فني و مهندسي، پزشكي و سلامت، اسلام و محيط زيست، منابع طبيعي و علوم جنگل و رياضي و آمار در كنار نمايشگاهي پوسترهاي ارايه شده در كنگره طراحي نوين مهندسي برنامه ريزي شده است.
مهين گزاني دبير كميسيون ملي يونسكو در ايران، در اين كنگره بر ضرورت ايجاد كرسي فرهنگ سازي براي توسعه پايدار و كاهش تهديدهاي زيست محيطي و منابع طبيعي تاكيد كرد.
نماينده مردم سمنان، مهديشهر و سرخه در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين كنگره گفت: صنايع و محيط زيست هميشه با هم در تقابل بوده اند، ولي در نقطه اي بايد به نزديك شوند و تعامل كنند.
عليرضا خسروي با اشاره به اينكه توليد مبناي اقتصاد مقاومتي است، افزود: براي راه اندازي يك صنعت در كشور 160 مجوز براي فعاليت نياز است.
وي با بيان اينكه تك محصولي بودن اقتصاد كشور باعث شد كشور در شرايط تحريم دچار سختي هايي شود، تصريح كرد: اكنون كمي شرايط اقتصادي بهتر شده است،.
نماينده سمنان، مهديشهر و سرخه در مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كرد: براي رونق توليد از ابتدا براي مجوزهاي ارزيابي هاي محيط زيستي به فعالان فشار وارد نشود و در كنار ارتقاي استانداردهاي زيست محيطي، اين استانداردها بر روي محصول اعمال شود.
رييس مركز جنگلهاي خارج از شمال كشور نيز بر تقويت سازمانهاي مردم نهاد در حوزه محيط زيست و منابع طبيعي تاكيد كرد و گفت: اين سازمانها بايد آنقدر قدرتمند شوند تا جلوي سياسي كاري ها در اجراي پروژه هاي مخرب محيط زيست را بگيرند.
فريبرز غيبي با اشاره به فرموده رهبري مبني بر درجه يك بودن فرهنگ منابع طبيعي در كشور، افزود: پروژه هاي انتقال آب با تخريب جنگلهاي بين راه به سود كشور نيست و بايد بدانيم انتقال اين گونه آبها نيز در آينده پاسخگوي نيازها نيست.
وي مشاركت جوامع محلي و بومي در جنگلكاري در كشور را خواستار شد و افزود: سالانه در كشور بايد 150 هزار هكتار گياهان دارويي كشت شود كه فقط با مشاركت جوامع محلي امكانپذير است.
در اولين كنگره ملي طراحي نوين مهندسي با رويكرد توسعه پايدار و حفظ محيط زيست و منايع طبيعي، با همزماني با روز جهاني كودك،سند پيشنهادي نامگذاري روزي به نام روز جهاني كودك و محيط زيست رونمايي شد.
در اين كنگره ملي به پنج فعالي محيط زيست و منابع طبيعي تنديس كاج طلايي و به سه نفر نيز تنديس راش نقره اي آرمان جهاني محيط زيست اعطا شد .ك/3
6103