رشد50 درصدي موزه هاي خصوصي در كشور

تهران-ايرنا- مديركل موزه ها و اموال منقول تاريخي گفت: از سال 92 تاكنون 14 موزه خصوصي در كشور راه اندازي شده كه اين آمار نشانگر رشد 50 درصدي موزه هاي خصوصي در ايران است.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا فرهنگي محمدرضا كارگر افزود: با توجه به شرح وظايف سازمان ميراث فرهنگي، بخش اعظمي از فعاليت هاي اداره كل موزه ها به حمايت از بخش خصوصي در راه اندازي موزه معطوف شده است.
وي گفت: بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم با سياست هاي جديد در اداره كل موزه ها، بازنگري و بازبيني موزه ها، تسهيل در روند صدور مجوز و حمايت از موزه داري، ايجاد موزه توسط بخش خصوصي تسريع شد.
كارگر افزود: قبل از سال 92 حدود 30 موزه خصوصي در كشور فعال بود كه تعداد آنها به 44 موزه خصوصي رسيده است و درخواست راه اندازي و تجهيز 10 موزه خصوصي ديگر نيز در حال بررسي است.
مديركل موزه ها و اموال منقول تاريخي گفت: علاوه بر حمايت هاي مادي و مساعدت هاي كارشناسي در راه اندازي موزه هاي خصوصي زمينه اي فراهم شد تا موزه هاي خصوصي از تعرفه هاي فرهنگي در پرداخت قبوض خود نيز بهره مند شوند.
كارگر افزود: موزه هاي خصوصي مي توانند با فروش بليت بخشي از هزينه هاي موزه را نيز تامين كنند.
وي ادامه داد: موزه هاي خصوصي از محل اعتبارات عمراني دريافتي سالانه خود مي توانند به تجهيز، نورپردازي، كفسازي و حتي افزايش سطح كيفي خدمات موزه اي اقدام كنند.
كارگر در خصوص حمايت هاي معنوي سازمان ميراث فرهنگي از موزه هاي خصوصي گفت: كمك هاي كارشناسي در تهيه طرح هاي محتوايي در موزه هاي بخش خصوصي و كمك به آن ها در نوشتن سناريوي موزه از اقداماتي است كه اداره كل موزه ها براي ياري رساني به صاحبان موزه هاي خصوصي براي راه اندازي و ارتقاء سطح كيفي موزه هاي بخش خصوصي انجام داده است.
براساس گزارش سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، كارگر گفت: اداره كل موزه ها همچنين نسبت به تهيه شناسنامه براي آثار موجود در موزه هاي خصوصي اقدام كرده است.
مديركل موزه ها و اموال منقول تاريخي با اشاره به پراكندگي موزه هاي خصوصي در سطح كشور اعلام كرد: بيشترين تعداد موزه هاي خصوصي در شهرهاي تهران و اصفهان متمركز هستند كه با سياست هاي جديد سازمان ميراث فرهنگي تعداد اين موزه ها در ديگر شهرهاي كشور نيز به سرعت در حال رشد هستند.
وي تاكيد كرد: موزه ها تنها مكان براي نگهداري اشياء نيستند، بلكه پل ارتباطي نسل قديم و جديد و مكاني براي آموزش هستند.
كارگر گفت: سازمان ميراث فرهنگي تلاش كرده است سطح كيفي موزه ها در ارتقا سطح كمي آنها نيز مورد توجه قرار بگيرد. بنابراين سعي كرديم از سيستم هاي هوشمند موزه داري استفاده كنيم.
وي افزود: سناريوي موزه ها متناسب با شرح خدمات محتوايي آنها درحال تغيير است تا موزه هاي پويا و زنده طراحي شوند كه شي محور نيستند و ارتباط دوسويه بين شي و مخاطب برقرار مي كنند.
فراهنگ**1293**1027