دانش آموزان هميار پليس در ايجاد انضباط ترافيكي موثرند

تهران – ايرنا – رئيس پليس راهور فرماندهي انتظامي ويژه شرق استان تهران گفت: دانش آموزان هميار پليس، ياريگر پليس راهور در ايجاد انضباط ترافيكي هستند.

سرهنگ عليرضا همياني روز يكشنبه در همايش همياران پليس كه در فرهنگسراي رازي ورامين برگزار شد اظهار كرد: همياران پليس، بازوي توانمند پليس در كاهش حوادث و تلفات جاده اي هستند كه تاكنون توانسته اند بخش عظيمي از فرهنگ سازي رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي را در جامعه نهادينه كنند.
وي افزود: طرح همياران پليس همزمان در شهرستان هاي شرق استان تهران تحت پوشش فرماندهي انتظامي ويژه شرق اجرا مي شود و طي آن دانش آموزاني كه آموزش هاي لازم را در حوزه ترافيك گذرانده اند فعاليت هاي فرهنگي خود را در كاهش حوادث و تلفات جاده اي آغاز مي كنند.
وي گفت: در طول سال هاي گذشته شاهد كاهش تصادفات منجر به جرح و فوت در سطح استان تهران بوده ايم كه اين مهم نتيجه فعاليت هاي فرهنگي و اقدامات پيشگيرانه اي است كه پليس راهور با همكاري مردم و دانش آموزان به عنوان همياران پليس انجام داده است.
همياني افزود: فرهنگ ترافيك و آشنايي با قوانين راهنمايي و رانندگي بايد از كودكي در افراد جامعه نهادينه شود تا به واسطه نهادينه شدن قانون مندي در آينده سازان ايران اسلامي، خانواده ها نيز توجه ويژه اي به رعايت مقررات داشته باشند.
وي گفت: دانش آموزان عضو طرح همياران پليس با دريافت آموزش هاي لازم و شركت در دوره هاي عملي، با قوانين راهنمايي و رانندگي آشنا مي شوند تا در هنگام سفرهاي نوروزي بتوانند موارد تخلف را به خانواده ها بازگو و از بروز حوادث جاده اي جلوگيري كنند.
همياني افزود: وقتي كه كودكان در هنگام ارتكاب تخلف راهنمايي و رانندگان به والدين خود تذكر مي دهند اثر گذاري بيشتري نسبت به زماني دارد كه پليس با برخوردهاي قانوني آنان را مجاب به رعايت مقررات مي كند.
رئيس پليس راهور فرماندهي ويژه شرق استان تهران افزود: در طول سال تحصيلي افسران و كارشناسان پليس راهور با حضور در مدارس و آموزشگاه هاي مختلف، مقررات راهنمايي و رانندگي را به دانش آموزان ياد مي دهند تا اين آموزش ها توسط دانش آموزان به خانواده ها منتقل شود.
فرماندهي انتظامي ويژه شرق استان تهران شهرستان هاي ورامين ، پيشوا ، پاكدشت ، قرچك ، پرديس ، دماوند و فيروزكوه را تحت نظارت و كنترل دارد.
تهرام/7254//1348