بهبود فضاي كسب و كار از اصلي ترين رويكردهاي دولت است

اصفهان- ايرنا- معاون روابط كار وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي گفت: بهبود فضاي كسب و كار و رفاه سرمايه هاي انساني از اصلي ترين رويكردهاي دولت تدبير و اميد است.

به گزارش ايرنا، سيد حسن هفده تن روز يكشنبه در «كارگاه آموزشي تخصصي قوانين كار در كشورها» در اصفهان اظهار كرد: براي پيشرفت در امر توسعه و كسب و كار، هيچ چيز بهتر از ايجاد نشاط براي نيروي كار نيست.
وي ادامه داد: اگر شرايطي ايجاد شود كه تشكل هاي كارگري بتوانند حضور بهتري در عرصه توليد داشته باشند كارايي و راندمان افزايش مي يابد.
معاون روابط كار وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي اضافه كرد: بازار نيروي كار بايد داراي انعطاف باشد تا نيروي كار بتواند به راحتي و با كمترين هزينه از يك فعاليت به فعاليت ديگر بپردازد.
وي با اشاره به گزارش رقابت پذيري جهاني سالهاي 2013 تا 2014 گفت: ايران در بين 148 كشوري كه با يازده شاخص سنجيده شدند جايگاه خوبي ندارد.
هفده تن ادامه داد: ايران در شاخص روابط كار و كارفرما رتبه 128 و در شاخص حقوق و دستمزد رتبه 138 را دارد.
وي اضافه كرد: جايگاه ايران در شاخص ارتباط با بهره وري رتبه 130 و در مباحث آموزشي رتبه 135 است و وضعيت كلي ايران در حوزه رقابت پذيري جهاني در عرصه كار و توليد مطلوب نيست.
وي گفت: حضور قدرتمند و اثر بخش تشكل هاي كارگري مي تواند اين شاخص نگران كننده را به شرايط بهتر سوق دهد.
وي با بيان اينكه نيروي كار صاحب دانش و تخصص بهترين سرمايه كشور است تصريح كرد: اگر ساختار تعاوني ها اصلاح شود كارگر امروز مي تواند به كارفرماي آينده تبديل و شكاف فقر و ثروت بين كارگر و كارفرما جبران شود.
معاون روابط كار وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي افزود: در ايران روابط كار مبتني بر محكم ترين روابط انساني و عاطفي است اما شرايط اقتصادي كنوني اين وضع را تحت الشعاع قرار داده است.
هفده تن با بيان اينكه بهبود فضاي كسب و كار و رفاه سرمايه هاي انساني از اصلي ترين رويكردهاي دولت تدبير و اميد است، اضافه كرد: اگر چه دستيابي به رشد بالاي اقتصادي تا چند سال آينده ميسر نيست اما كشور نيازمند يك نظام تامين اجتماعي براي حمايت هاي اجتماعي از نيروي كار و ايجاد زندگي شرافتمندانه است.
«كارگاه آموزشي تخصصي قوانين كار در كشورها» با حضور جمعي از كارشناسان سازمانهاي بين المللي كار و ايراني به مدت دو روز در هتل آسمان اصفهان برگزار مي شود.
6020/7150پ/ 6508