70 درصد مشكلات واحدهاي توليدي كوچك آذربايجان غربي مشكل نقدينگي است

اروميه - ايرنا - سرپرست معاونت صنايع كوچك شركت شهرك هاي صنعتي آذربايجان غربي گفت: طبق بررسي هاي صورت گرفته 70 درصد مشكلات واحدهاي توليدي كوچك استان مشكل نقدينگي و سرمايه در گردش است.

حسين گشاده دل روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار ايرنا افزود: در راستاي بهبود وضعيت اين واحدها، تسهيلات نوسازي و بازسازي و كمك هاي فني و اعتباري براي به كارگيري سيستم ها و ابزارهاي مديريت علمي در واحدها و افزايش بهره وري آنها اعطا مي شود.
وي اضافه كرد: در نيمه نخست امسال در مجموع 19 ميليارد ريال تسهيلات به واحدهاي توليدي در شهرك هاي صنعتي آذربايجان غربي اعطا شده است.
وي اظهار كرد: اين تسهيلات در قالب طرح‌هاي نوسازي، تجديد ساختار صنايع و كمك‌هاي فني و اعتباري در اختيار واحدهاي توليدي مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي استان قرار گرفته اند.
سرپرست معاونت صنايع كوچك شركت شهرك هاي صنعتي آذربايجان غربي ادامه داد: از اين ميزان 14.5 ميليارد ريال از محل اعتبارات كمك به نوسازي و تجديد ساختار صنايع به هفت واحد صنعتي و 4.5 ميليارد ريال نيز از محل طرح كمك هاي فني و اعتباري براي ايجاد و تكميل، توسعه و سرمايه در گردش براي يك واحد صنعتي ديگر اعطا شده است.
گشاده دل اظهار اميدواري كرد كه اين اعتبارات بتوانند زمينه رونق اقتصادي و رشد اشتغال را در اين واحدها موجب شوند.
آذربايجان غربي، 20 شهرك و چهار ناحيه صنعتي دارد كه از اين تعداد سه شهرك و يك ناحيه صنعتي در اروميه فعال هستند و شهرك صنعتي شماره 3 اروميه بزرگترين شهرك صنعتي در استان محسوب مي شود.
8137/2093