مبلغ يكهزار ميليارد ريال براي تكميل طرح هاي مقابله و پيشگيري از حوادث احتمالي در بوشهر اختصاص يافت

تهران-ايرنا- با ابلاغ مصوبه دولت مبلغ يكهزار ميليارد ريال براي تكميل طرح هاي مقابله و پيشگيري از حوادث احتمالي به استان بوشهر اختصاص يافت.

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت ،هيات وزيران در جلسه 8/6/1394 به پيشنهاد وزارت كشور و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
مبلغ يكهزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر1) ريال به صورت تملك دارايي¬ سرمايه¬اي از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور (به نسبت مساوي)، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393- ، براي تكميل طرح هاي مقابله و پيشگيري از حوادث احتمالي به شرح جدول زير در اختيار استانداري بوشهر قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.
1-مبلغ 300هزار ميليون ريال براي تكميل تاسيسات فاضلاب شهر بوشهر جهت استفاده پساب آن در حل بحران آب كشاورزي و صنعت.
2-مبلغ 700هزار ميليون ريال بابت احداث راه خروجي از شهر بوشهر به ميزان (17) كيلومتر براي ايمن­سازي و خروج از بحران تردد و مقابله با حوادث و سوانح پيش­بيني نشده.
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري اين مصوبه را در تاريخ 11/6/1394 براي اجرا ابلاغ كرده است.
سيام(1)**3070**1449