مشاركت اتریشی ها در میدان نفتی گچساران

تهران - ایرنا - رئیس دانشكده نفت دانشگاه مونتان اتریش گفت: تمركز همكاریهای دانشگاه مونتان و دانشگاه صنعت مطالعه روشهای ازدیاد برداشت از میدان نفتی گچساران خواهد بود.

به گزارش ایرنا، گرهارد تون هازر با بیان اینكه اصل كلیدی در توافقنامه امضا شده میان دانشگاه صنعت نفت و دانشگاه مونتان اتریش، شامل همكاریها در سه حوزه مهم می شود، افزود: تحقیق، توسعه و مطالعات فناورانه برای میدان نفتی گچساران اولویت نخست برای همكاری دو طرف به شمار می آید و در نظر داریم با كمك یكدیگر ضریب بازیافت نفت این میدان را ارتقا دهیم.
وی با اشاره به استفاده از فناوریهای پیشرفته و جدید در پروژه های ازدیاد برداشت، افزود: در مرحله بعد تبادلات علمی میان دانشكده مهندسی نفت دانشگاه مونتان و دانشگاه صنعت نفت ایران صورت خواهد گرفت. استادان دانشكده مهندسی نفت دانشگاه مونتان می توانند به صورت مهمان در دانشگاه صنعت نفت ایران و در مقابل استادان ایرانی نیز در دانشكده نفت مونتان تدریس كنند و همچنین می توانیم تبادل دانش و فناوری داشته باشیم.
رئیس دانشكده مهندسی نفت دانشگاه مونتان تصریح كرد: دانشجویان ایرانی در مقطع دكترا می توانند برای فرصتهای مطالعاتی چند ماهه به دانشگاه مونتان بیایند و در مقابل دانشجویان اتریشی در دانشگاه صنعت نفت ایران فرصت مطالعاتی داشته باشند و تمركز ما نیز بر مطالعات فناورانه در پروژه ازدیاد برداشت از میدان گچساران خواهد بود.
تون هازر با ابراز خوش بینی نسبت به آینده همكاریهای دو جانبه، گفت: ظرفیتهای بسیاری در ایران وجود دارد و ایران نیاز دارد كه ضریب بازیافت و تولید میدانهای نفتی خود را افزایش دهد، بنابراین برای ما به عنوان بخشهای دانشگاهی زمینه مطلوبی برای پروژه های تحقیقاتی وجود دارد.
وی با بیان اینكه نتایج مطالعات نباید در حد یك تحقیق ساده بماند و باید به صورت عملیاتی در زمینه افزایش ضریب بازیافت از میدانهای نفتی به كار گرفته شوند، گفت: تعداد زیادی از شركتهای نفتی بزرگ از این طرحها پشتیبانی و حمایت می كنند و حاضرند در این پروژه ها سرمایه گذاری كنند.
وزارت نفت گزارش داد، تون هازر خاطرنشان كرد: ما آماده همكاری گسترده با ایران هستیم زیرا معتقدیم این طرحهای تحقیقاتی بزودی به نتیجه خواهد رسید و سود زیادی را عاید ایران و سرمایه گذاران در این كشور خواهد كرد.
اقتصام(1)2022**1558