عرضه اوراق اختيار فروش تبعي سهام شركت هاي مخابرات و همراه

تهران - ايرنا - اوراق اختيار فروش تبعي سهام شركت مخابرات و ارتباطات سيار ايران از امروز يكشنبه مورخ 15 شهريور 94 در بورس تهران آغاز مي شود.

به گزارش ايرنا ازپايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)، در راستاي حمايت از سرمايه گذاران و فراهم شدن راهكاري در جهت پوشش ريسك، از روز جاري عرضه اوراق اختيار فروش تبعي سهام شركت مخابرات در بورس اوراق بهادار تهران آغاز مي شود.
لازم به ذكراست، اين اوراق، معاملات ثانويه نداشته و خريداران حق فروش مجدد اين اوراق را ندارند.
خريدار نمي تواند بيش از تعداد سهام پايه اي كه در اختيار دارد و همچنين بيش از سقف مجاز خريد هر كد معاملاتي، اوراق تبعي را خريداري كند، بنابراين تعداد اوراق اختيار فروش تبعي معتبر در پايان هر روز معاملاتي حداكثر مي تواند معادل دارايي سهامدار در سهم پايه و با رعايت سقف خريد مجاز در اطلاعيه باشد.
همچنين در صورتي كه تعداد اوراق اختيار فروش تبعي خريداري شده توسط سهامدار از تعداد سهم پايه تحت مالكيت وي در پايان هر روز و سقف خريد هر كد معاملاتي بيشتر شود، در اين صورت به طور سيستمي تعداد اوراق تبعي متناسب با تعداد سهام تحت مالكيت و سقف خريد هر كد معاملاتي تعديل شده، اوراق مازاد فاقد ارزش است و هيچگونه وجهي از اين بابت به خريدار مسترد نمي شود و عرضه كننده تعهدي در قبال آن نخواهد داشت.
گفتني است؛ ساعت معاملات 9 تا 13 بوده و فقط عرضه كننده مجاز به فروش است.
مكانيزم اوراق فروش تبعي سهام بدين شكل خواهد بود كه سهامداران عمده شركت هاي بورسي در راستاي حمايت از قيمت سهام خود در آينده، اقدام به انتشار اوراق اختيار فروش تبعي مي كند كه براساس آن، اختيار فروش تعداد مشخصي از سهم پايه به قيمت اعمالِ تعيين شده در اطلاعيه عرضه در تاريخ اعمال به خريدار واگذار مي شود.
بدين ترتيب در صورتي كه قيمت سهم شركت بورسي (سهم پايه)در تاريخ مورد توافق (تاريخ اعمال مندرج در اطلاعيه)كمتر از قيمت مورد توافق (قيمت اعمال) باشد دارنده اوراق اختيار فروش مي تواند از طريق دريافت مابه التفاوت قيمت اعمال و قيمت پاياني سهم در بازار منتفع شود.
لازم به ذكر است حق عرضه اين اوراق تنها با اشخاصي خواهد بود كه مجوز لازم را از بورس دريافت كند.
خريداران اين اوراق حق فروش نداشته و تنها مي توانند به ميزان سهام پايه تملك شده در بورس اقدام به خريد اوراق اختيار فروش تبعي نمايند و خريد بيش از آن فاقد ارزش است و عرضه كننده تعهدي در قبال آن نخواهد داشت.
اقتصام(1)9186**1558

سرخط اخبار اقتصاد