كشف شيوه جديد براي پي بردن به احتمال خودكشي در افراد

نيويورك-ايرنا-پژوهشگران دانشگاه ايندياناي آمريكا به شيوه جديدي دست پيدا كرده اند كه از طريق آن مي توانند با نمونه برداري از خون افراد و طرح سوالات ويژه اي در رابطه با شرايط جسماني ورواني آنها تا 92 در صد به احتمال اقدام به خودكشي آن ها پي ببرد.

دكتر نيكولسكو سرپرست بخش مطالعات الگوهاي مغزي دانشگاه ايندياناي آمريكا با انتشار گزارشي از نتيجه تحقيقات اين موسسه درخصوص احتمال گرايش افراد به خودكشي نوشته است كه اين موسسه شيوه تازه اي از نمونه برداري خون افراد دست پيدا كرده اند كه همراه با سلسله پرسش هايي تا 92 درصد به آنها امكان مي دهد به احتمال روي آوردن اين افراد به خودكشي پي ببرند.
وي اشاره كرده است كه افراد مي توانند ازطريق تابلت ها و تلفن هاي هوشمند خود به پرسش نامه هاي ويژه اي كه به همين منظور تنظيم شده دست پيدا كنند.
دكتر نيكولسكونوشته اين سوالات دردوبخش جداگانه در اختيار داوطلبان و يا بيماران قرار مي گيرد كه بخش اول بمنظور پي بردن به ميزان اضطراب و نژندي هاي رواني در آن ها تنظيم شده و بخش دوم سوالاتي درموردشيوه زندگي و وضعيت جسماني و روحي شان را مطرح مي كند.
به گفته اين پژوهشگرپاسخ دقيق و درست به اين پرسش نامه ها به تنهايي امكان پي بردن به خودكشي در افراد را تا حد 80 درصد فراهم كند كه اين احتمال در تركيب با نمونه برداري هاي خاص از خون آن ها به 92 صدر افزايش پيدا مي كند.
اروپام-4-5441/1547/