سنندج- ايرنا- مدير شيلات و آبزي پروري جهاد كشاورزي استان كردستان گفت: پيش بيني مي شود تا پايان برنامه ششم توسعه، سالانه بيش از هزار و 500 تن ماهي سردآبي در كردستان توليد شود.

رحمان ميرزايي روز شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: توليد اين ميزان ماهيان سردآبي بويژه از نوع قزل آلاي رنگين كمان در منابع آبي استان با بهره گيري از روش هاي نوين امكان پذير است.
وي به نقش و اهميت توليد ماهيان سرد آبي و احداث مزارع ماهيان سردآبي در استان اشاره كرد و گفت: اين استان در زمينه احداث مجتمع هاي پرورش ماهيان سردآبي منحصر بفرد است.
او افزود: كردستان به عنوان يكي از قطب هاي پرورش ماهيان سردآبي در سطح كشور مطرح است.
به گفته وي بهره گيري از مجتمع هاي پرورش ماهيان سردآبي افزون بر ايجاد اشتغال نقش بسزايي در جلوگيري از مهاجرت و مهاجرت معكوس دارد.
وي به وجود منابع آبي و پتانسيل هاي استان و رشد چشمگير پرورش ماهيان سردآبي اشاره كرد و گفت: در همين راستا شيلات استان افزون بر توليد ماهي در مزارع، بهره برداري از منابع آبي خرد را نيز در برنامه كاري خود قرار داده است.
ميرزايي با اشاره به اينكه اكنون استحصال ماهي از منابع آبي كردستان به دو شيوه پرورش ماهيان سردآبي در مزارع، مجتمع ها و استخرهاي خرد دو منظوره انجام مي شود، توسعه روش هاي نوين مانند قفس هاي شناور را يكي از فعاليت هاي پرورش ماهيان سردآبي عنوان كرد.
وي افزود: عليرغم اينكه اين فعاليت ها به تازگي در استان آغاز شده اما به دليل وجود منابع آبي مستعد از جمله درياچه هاي پشت سدها اين فعاليت ها مي تواند از رونق چشمگيري برخوردار باشد.
مدير شيلات و آبزي پروري جهاد كشاورزي استان كردستان اظهاركرد: بهره برداري بهينه از منابع آبي نقش بسزايي در توسعه فعاليت هاي شيلات، ايجاد اشتغال، توسعه پايدار و توليد پروتئين سفيد دارد.
وي با اشاره به اينكه هم اكنون اين فعاليت ها در دو منبع آبي استان آغاز شده است گفت: با بهره گيري از پرورش ماهيان سردآبي و روش نوين قفس هاي شناور، ميزان توليد ماهي افزايش مي يابد.
ميرزايي هزينه توليد ماهي سردآبي با بهره گيري از اين روش را نسبت به ساير روش ها پايين تر دانست و گفت: توليد و تكثير ماهي با بهره گيري از اين روش مي تواند منجر به توسعه شيلات و اشتغالزايي در استان شود.
وي همچنين به آبگيري سدهاي جديد الاحداث در سطح استان اشاره كرد و گفت: بخش عمده اي از ماهيان مجتمع پرورش سيروان سروآباد با هماهنگي و تاييد سازمان دامپزشكي استان به خارج كشور صادر مي شود.
ميرزايي افزود: روش دوم توليد ماهي در كردستان صيد و استحصال از منابع آب هاي طبيعي و نيمه طبيعي است.
** توليد و پرورش ماهيان گرم آبي
وي در ادامه به توليد و پرورش ماهيان گرم آبي استان اشاره كرد و گفت: پيش بيني مي شود در سال جاري بيش از پنج هزار تن ماهيان گرم آبي از منابع استان صيد و روانه بازار مصرف شود.
وي توليد و رهاسازي بچه ماهيان گرم آبي از خانواده كپور ماهيان مانند فيتوفاگ، بيگ هد، كپور علفخوار و كپور معمولي را از اقدامات سازمان جهاد كشاورزي استان بيان كرد.
** توليد و پرورش ماهيان زينتي
مدير شيلات و آبزي پروري جهاد كشاورزي استان كردستان توليد، تكثير و پرورش ماهيان زينتي را از ديگر فعاليت هاي شيلات استان عنوان كرد و گفت: هم اكنون چهار مركز تكثير و پرورش ماهيان بچه ماهي قزل آلاي رنگين كمان در شهرستان هاي سنندج، بانه، كامياران و سروآباد فعال است.
به گفته وي سالانه 17 ميليون قطعه بچه ماهي قزل آلاي رنگين كمان در مراكز تكثير و پرورش ماهيان توليد مي شود كه افزون بر توليد مايحتاج استان بخش قابل توجهي به استان هاي همجوار و خارج كشور صادر مي شود.
وي توسعه، تكثير و پرورش ماهيان زينتي آكواريومي را از فعاليت هاي شيلات هم آهنگ با تغيير سبك زندگي و مرسوم شدن زندگي آپارتمان نشيني و كشاندن طبيعت به داخل خانه ها عنوان كرد.
مدير شيلات و آبزي پروري سازمان جهاد كشاورزي استان كردستان انجام مطالعات منابع آبي در راستاي توسعه فعاليت هاي آبزي پروري را از ديگر فعاليت هاي شيلات بيان كرد.
وي شناسايي منابع آبي، بهره برداري از سدهاي جديدالاحداث از طريق احداث مزارع و مجتمع در پاياب اين سدها، توسعه روش هاي نوين آبزي پروري در درياچه پشت سدهاي كشاورزي، توسعه فعاليت هاي صيادي در سدها و منابع آبي جديد را از اقدامات شيلات استان عنوان كرد.
او توسعه فعاليت هاي شيلات استان را نيازمند همكاري سازمان هاي ذيربط دانست و گفت: اكنون شش تعاوني صيادي در كردستان فعال است و 487 صياد عمليات صيد و استحصال ماهي را به عهده دارند.
سال گذشته از طريق بازارچه هاي مرزي استان دو هزار و 572 تن ماهي سردآبي و گرم آبي به كشور عراق صادر شد.ك/3
7352/1904