وضعيت اكولوژيك ايران به سمت ناپايداري در حركت است

تهران - ايرنا- مديركل دفتر توسعه پايدار و اقتصاد محيط زيست سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه در ايران استفاده از منابع بيش از ظرفيت زيستي است،گفت: آمارها نشان مي دهد كه وضعيت اكولوژيك كشور به سمت ناپايداري در حركت است.

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، زهرا جواهريان افزود: در ايران سرانه ظرفيت زيستي 0.9 و ردپاي اكولوژيك 2.1 است يعني ميزان مصرف منابع زيستي و تاثير آن بر محيط زيست بيش از دو برابر ظرفيت زيستي كشور است.
وي اظهار كرد: ايران جزو 10 توليد كننده نخست CO2 در جهان است كه حدود 1.84 درصد CO2 جهان را توليد مي كند و اين در حالي است كه ردپاي كربن بالاترين سهم در ردپاي اكولوژيك را دارد.
مديركل دفتر توسعه پايدار و اقتصاد محيط زيست گفت: سرانه انتشارCO2 در جهان حدود 4.9 تن در سال و در ايران 7.7 تن است.
جواهريان همچنين درباره ردپاي آبي، گفت: ايران بالاترين نرخ ردپاي آبي در بين كشورهايي با جمعيت بالاي 5 ميليون نفر را دارد كه تقريبا معادل 589 متر مكعب در سال است.
*** انسانها تمام ذخيره منابع زمين درسال 2015 را طي 8 ماه مصرف كردند
وي با اشاره به آناليزهاي انجام شده توسط شبكه ردپاي جهاني(Global Footprint Network)، گفت: در حال حاضر جمعيت جهان معادل 1.6ظرفيت كره زمين را در سال مصرف مي كند و اين به آن معناست كه براساس تجزيه و تحليل تقاضاي جمعيت جهان از كره زمين، انسان ها ذخيره سالانه منابع طبيعي را در كمتر از هشت ماه اول سال تمام كرده اند.
وي با بيان اينكه ظرفيت زيستي به معناي توانايي كلي يك اكوسيستم براي حفظ شرايط طبيعي اصلي خود است، اظهار كرد: ظرفيت زيستي كره زمين معادل11.9ميليارد هكتار جهاني است كه سرانه آن حدود 2.7 هكتار در سال است.
مديركل دفتر توسعه پايدار و اقتصاد محيط زيست افزود: چنانچه ميزان مصرف منابع به اندازه ظرفيت زيستي باشد، زمين قادر به خود پالايي سالانه بوده و پسماند توليد شده را جذب مي كند اما در حال حاضر ردپاي اكولوژيك ميزان مصرف بشر نشان مي دهد كه در شرايط فعلي تقاضاي ما از كره زمين بيش از توان باز توليد آن است.
*** بشر در سال 2015 شش روز زودتر وارد بدهكاري بوم شناختي شد
جواهريان ضمن يادآوري اين موضوع كه ' فرارفت روزانه ' به معناي نقطه اي است كه در آن بشر وارد بدهكاري بوم شناختي مي شود، گفت: براساس تخمين شبكه ردپاي جهاني (GFN)، ' فرا رفت روزانه ' زمين براي 2015، در روز پنجشنبه 13 آگوست 2015، مصادف با 22 مرداد ماه (يعني 6 روز زودتر از سال قبل) رخ داده است.
مديركل دفتر توسعه پايدار و اقتصاد محيط زيست ادامه داد: اين تاريخ براساس مقايسه تقاضاي بشر برحسب انتشارات كربن، زمين زارعي، ذخاير شيلاتي و استفاده از جنگل ها براي الوار با توانايي زمين براي باز توليد از قبيل منابع و جذب طبيعي كربن منتشر شده، اعلام شده است.
وي افزود: اين امر بر وجود تقاضاي بيش از حد در سيستم هاي طبيعي دلالت دارد كه زيان هاي دائمي تري به بارآورده و به آساني نمي توان آن را جبران كرد.
*** دهه 1970 آغاز مصرف بيش از حد بشر از ظرفيت زمين
جواهريان خاطرنشان كرد: شبكه ردپاي جهاني (GFN) تخمين زده است كه مصرف بيش از حد بشر از ظرفيت زمين ابتدا در اوايل دهه 1970 آغاز شد و فرارفت روزانه ، به علت رشد جمعيت جهان در كنار افزايش مصرف در سراسر جهان، به طور پيوسته هر ساله زودتر از موعد مقرر اتفاق افتاده است.
مديركل دفتر توسعه پايدار و اقتصاد محيط زيست تاكيد كرد: بر اساس تخمين هاي (GFN)، در حال حاضر جمعيت جهان 1.6 برابر ظرفيت كره زمين را مصرف مي كند و براساس روند كنوني اين معادله تا سال 2030به دو برابر ظرفيت كره زمين افزايش مي يابد.
وي افزود: اثر اين 'بدهكاري بوم شناختي' مي تواند گواه بر قطع درختان جنگلي، فرسايش خاك، مصرف منابع آب و تجمع گازهاي گلخانه اي در اتمسفر باشد.
علمي 9014**1440