اطلاعيه مشترك تشكل هاي زيست محيطي زاگرس در مورد بحران آتش سوزي جنگلها

كرمانشاه - ايرنا - آتش سوزي هاي پرشمار در سطوح جنگلي مناطق زاگرس و غرب ايران باعث شد تا تشكل هاي زيست محيطي اطلاعيه اي صادر كنند و از ايرانيان ياري و حمايت بخواهند.

نسخه اي از اين اطلاعيه با عنوان «اين سرزمين با قامت زاگرس زيباست» روز چهارشنبه در اختيار خبرنگار ايرنا مركز كرمانشاه قرار گرفت كه بدين شرح مي باشد:
«زاگرس اين زيستگاە هزاران ساله، اين كاشانه حافظ تمدني ديرين و اين بخشندە مادروار چندين سال است از به آتش كشيدە شدن ها ضجه مي كشد و ديگر جايي نماندە است كه زبانه هاي ويرانگر آتش سيماي زيبايش را در تاريكي و سياهي فرو نبردە باشد.
زاگرس بويژە در چند سال اخير با دشمني نابرابر مواجه است كه هر ساله صدها بار پيكر آن را نشانه مي رود و ما چه آسان اين نابودگران را بە نظارە نشسته ايم و ديري نخواهد پاييد كە جز افسوس و خاطرەاي، هيچ نداشته باشيم كه از آن بخوانيم و از آن بگوييم.
اخبار نگران كنندە آتش سوزيهاي فراوان و فراگير هر روزە از گوشه اي از زاگرس به گوش مي رسد، ديگر به هيچ عنوان نشستن و نظارە گر كردن قابل قبول نبودە و قبل از هركسي اين زاگرس نشينان هستند كە بايد به پاس دين، زندگي، فرهنگ و قدمت خويش از هر جايگاە و از هر قشر و از هر منطقه اي به پا خاسته و فرياد دوباره ايستادن برآورند و آستين حفاظت بالا بزنند.
گذر شتابان زمان و ويراني بسيار پرشدت تر از هميشه، تماميت زاگرس را در ورطه نابودي قرار دادە است و شايد ديگر درختان بلوط اين ديار با همه استقامت اسطوره وارشان، تاب زيستن نياورند چرا كه هنوز شعله هاي آتش گرفتن زاگرس بر دستان وارثانش تاول نزدە و در سرفه هاي مرگبار بلوط خمي به ابرو نيامدە است.
بنابراين ما دوستداران حق حيات زيستگاە زاگرس ضمن اعلام آمادگي، حمايت همه جانبه را به منظور مقاومت و مقابله با بلاياي زاگرس از تمامي هم ميهنان خواستاريم و همراە و همگام با دوستداران محيط زيست بار سنگين دوبارە زيستن زاگرس را با هر عنوان و هر عملي بە دوش كشيدە تا پايداري، ابهت و عظمت زاگرس را همانگونه كه شايسته است به آن برگردانيم تا كماكان مظهر بخشندگي و دهندگي باقي بماند.»
اين اطلاعيه از سوي تشكل هاي زيست محيطي انجمن سبز چيا مريوان، انجمن سبز ماپريس جوانرود، انجمن سبز زاگرس گيلانغرب، ئاژوان سبز كامياران، پاژين بانه، جمعيت كردستان سبز از سنندج، رفتگران طبيعت سنندج، شنه نوژين سنندج، شنه پاي زمين ايلام، جامعه حمايت از عناصر طبيعي و محيط زيست كرمانشاه، جمعيت حفظ و احيا محيط كوهستان (پراو) كرمانشاه، ژين و ژينگه كرمانشاه، جمعيت زيست محيطي موچش دهگلان، انجمن سبز كاريزه سراب قاميش، لاوان ژينگه جوانرود، انجمن حاميان و حيات محيط زيست كردستان و برخي از فعالان و حاميان محيط زيست شهرهاي ثلاث باباجاني، مهاباد و پاوه صادر شده است.
6539/8066

سرخط اخبار استان‌ها