خبرنگاري؛ حرفه اي كه شغل نيست، عشق است

شهركرد- ايرنا- خبرنگاري شغل باشد يا نباشد، براي خيلي ها عشق است، از آن عشق هايي كه بايد در آن بود و تجربه اش كرد و زندگي كرد تا دركش كني.

قدم هاي تند خبرنگاران بر سنگفرش خيابان كشيده مي شود، يك جاي اين كوچه ها، خيابان ها در شهر خبري است.
يك جايي حرفي، نكته اي و يا درد دلي گفته مي شود و كاغذ ها و قلم هاي خبرنگاران جان مي گيرد.
خبرنگاران تند تند گام برمي دارند تا به جريان بي وقفه زندگي روزمره خبر رساني، خبر از سانحه اي، مرگي، هشداري، برنامه اي، نكته اي، درد دلي يا بازگوي مشكلي برسند.
در مواقعي كه سرعت و التهاب لحظه هاي خبر شكل مي گيرد، يك خطا، يك اشتباه و يا يك بي توجهي هميشه احتمال هست و شايد كلمه اي فراموش شود.
در هر حال ،عرصه خبر با وجود پيشرفت هاي تكنولوژي و فناوري ارتباطي، گسترش روز افزون شبكه هاي مجازي و ارتباط سريع ثانيه اي، همواره به خبرنگاراني نياز است كه تا امر اطلاع رساني صريح، دقيق و سريع صورت گيرد.
خبرنگاري رسالتي بزرگ كه با درآمد كم، خطرات فراوان، نداشتن بيمه و امنيت شغلي سهيم است.
به گزارش ايرنا، حدود 150 خبرنگار در چهارمحال وبختياري و 51 نشريه شامل هفت نشريه دو فصلنامه، 10 فصلنامه، 13ماهنامه، 9 دو هفته نامه، 11هفته نامه و يك روزنامه مي باشد و 16خبرگزاري در استان در حوزه اطلاع رساني نقش دارند.
7361/2097

سرخط اخبار استان‌ها