94 سال خشكسالي مالي كشور /نبايد با يك تخلف بانك ها را با چوب زد

تهران - ايرنا - مديرعامل بانك ملي گفت: بسياري از شرايط موجود سيستم بانكي از گذشته به ارث رسيده كه شرايط مطلوبي نيست و اين در حالي است كه سال 94 سخت ترين سال بوده و خشكسالي مالي كشور است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، عبدالناصر همتي روز سه شنبه در نشستي خبري، افزود: تمام بانك هاي كشور در حال انجام دادن وظايف خود هستند و درست نيست بانك ها را زير سوال ببريم و نبايد بانك ها را با يك تخلف با چوب زد.
مديرعامل بانك ملي با بيان آنكه سيستم بانكي ما با مشكلات زيادي مواجه است و سياست هاي خلق الساعه در يك دهه گذشته و تحريم ها مشكلاتي را براي اقتصاد كشور ايجاد كرده است، اظهار داشت: اين امر سبب شده تا مشكلاتي در فعاليت هاي بين المللي بانك ها ايجاد شود.
رييس شوراي هماهنگي بانك ها تصريح كرد: شكل مديريتي و ساختاري و ضعف فرهنگ و نگاه به بانك ها باعث شده كه سيستم بانكي دچار مشكلاتي شود به نحوي كه ترازنامه بانك ها پر از مشكل است.
وي ادامه داد: در حالي كه 90 درصد منابع مالي كشور توسط نظام بانكي تامين مي شود، ظرف 10 سال گذشته بانك ها افزايش سرمايه نداشته اند و يا اين افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها بوده كه اين اقدام مناسب نيست.
به گفته وي 750 هزار ميليارد تومان رقم سپرده هاي بانكي است كه 10 درصد از آن سرمايه بانك هاست.
وي با اشاره به مجموع نقدينگي كشور، گفت: اين رقم حدود 800 هزار ميليارد تومان و اين در حالي است كه كل سرمايه بانك هاي دولتي 20 هزار ميليارد تومان و مجموع آن با بانك هاي خصوصي حدود 30 تا 40 هزار ميليارد تومان است.
مديرعامل بانك ملي با اشاره به بالا بودن تقاضاي نقدينگي در بازار، گفت: با وجودي كه بانك ها مهم ترين منبع تامين مالي كشور هستند و در سه دهه گذشته نقش بي بديلي در توسعه اقتصادي كشور داشته اند، بايد سرمايه آنها اضافه شود.
همتي تصريح كرد: با بهره گيري از سرمايه هاي خارجي و فعال شدن بازار سرمايه مي توان از منابع بانك ها براي طرح هاي كوتاه مدت استفاده كرد.
اقتصام(3)9141/9314**1558