27 ميليارد و 740 ميليون ريال سرمايه گذاري در بخش آبفا اصفهان انجام شد

اصفهان- ايرنا- مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: 27 ميليارد و 740 ميليون ريال سرمايه گذاري خصوصي و مشاركت مردمي در بخش آبفا اين استان انجام شده است.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي شركت آبفا استان اصفهان، هاشم اميني افزود: پنج هزار و 240 ميليارد ريال سرمايه گذاري بخش خصوصي، هشت هزار و 800 ميليارد ريال سرمايه گذاري بخش خصوصي در دست اقدام و 13 هزار و 700 ميليارد ريال سرمايه گذاري از طريق مشاركت مردمي در اين شركت انجام شده است.

وي به سرمايه گذاري بخش خصوصي به روش بيع متقابل در اجراي پروژه هاي شبكه فاضلاب شهرهاي لنجان و مباركه اشاره و اظهار كرد: اين قرارداد بيع متقابل با شركت فولاد مباركه منعقد شد .

اميني با بيان اينكه پروژه فاضلاب شهرهاي شهرستان لنجان در بخش لوله گذاري شبكه فاضلاب 68 درصد پيشرفت فيزيكي قرار دارد گفت: بدنبال اين قراداد مقرر شد شركت فولاد مباركه در مدت سه سال در قبال تخصيص 300 ميليون مترمكعب پساب به مدت 35 سال از شبكه فاضلاب شهرهاي سده لنجان، ورنامخواست، زرين شهر، زاينده رود و چمگردان استفاده كند.

مديرعامل شركت آبفا استان اصفهان افزود: اجراي شبكه فاضلاب شهر مباركه و كركوند كه به روش بيع متقابل با سرمايه گذاري مجتمع فولاد مباركه عملياتي شده به 74 درصد پيشرفت فيزيكي رسيده است .

وي خاطرنشان كرد: همچنين در شهرهاي هرند، اژيه، دولت آباد، گرگاب و خورزوق با مشاركت شهرداري تصفيه خانه فاضلاب احداث مي شود .

مدير عامل شركت آب و فاضلاب استان اصفهان، بازسازي شبكه فاضلاب شهر اصفهان را از طريق فاينانس خارجي اعلام كرد و افزود: 25 كيلومتر از شبكه فاضلاب فرسوده شهر اصفهان با مبلغي حدود يكهزار و 700 ميليارد ريال از طريق فاينانس خارجي با شركت بي او جي (BOG) چين انجام مي شود .

اميني به اجراي شبكه فاضلاب شهرهاي نجف آباد، تيران، هرند، درچه، رضوانشهر، عسگران، خوانسار، ايمانشهر و قهدريجان از طريق مشاركت مردمي با استفاده از ماده واحده تبصره سه اشاره كرد و گفت: تاكنون 500 كيلومتر شبكه فاضلاب نجف آباد اجرايي شده كه حدود دو هزار و يكصد ميليارد ريال هزينه در بر دارد.

وي به اجراي خط انتقال آب فريدونشهر و گلپايگان از طريق روش سرمايه گذاري BOT اشاره كرد و گفت : آبرساني به گلپايگان انتقال 5/2 مترمكعب آب در سال را رقم مي زند از طريق روش سرمايه گذاري BOT صورت گيرد به 12 ميليارد تومان سرمايه گذاري نياز دارد و نيز احداث تأسيسات فاضلاب اجراي 40 كيلومتر خط انتقال و احداث تصفيه خانه فاضلاب با 3 مدول با هزينه اي بالغ بر 5/61 ميليارد تومان در آينده نزديك به روش ساخت– بهره برداري– واگذاري (BOT) در دستور كار قرار مي گيرد .

مديرعامل شركت آبفا استان اصفهان با بيان اينكه احداث تأسيسات شوري زدايي آب به روش احداث - تملك - بهره برداري (BOO) در استان اصفهان اجرايي شد، گفت: در اين باره مي توان به اجراي پروژه آب شيرين كن مهاباد با 98 درصد پيشرفت فيزيكي و تصفيه آب شهر فرخي اشاره كرد.

اميني تاكيد كرد: در سالهاي اخير افزايش نرخ تورم، اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه ها و از سويي محدوديت شديد تخصيص منابع مالي توقف پروژه هاي آب و فاضلاب را در استان اصفهان به همراه داشت .

وي به راههاي تجهيز منابع مالي در آبفاي استان اشاره كرد و گفت: مطابق بند ه تبصره 19 قانون بودجه سال 94 شركت هاي آب و فاضلاب شهري مي توانند از بخش خصوصي در جهت تكميل، توسعه، انتقال و تصفيه فاضلاب و طرح هاي توسعه اي انتقال آب استفاده كنند.

وي ادامه داد: بر اين اساس شركت آبفا استان اصفهان با پنج روش سرمايه گذاري همچون بيع متقابل ، فاينانس خارجي، فاينانس داخلي، ساخت– بهره برداري– واگذاري (BOT) و احداث - تملك - بهره برداري (BOO) اقدام به اجراي پروژه ها كرده است.

د/7150/3011/ 6022