تصويب طرح تفصيلي بافت فرهنگي - تاريخي شيراز درشوراي عالي شهرسازي

تهران - ايرنا - شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با تصويب طرح تفصيلي بافت فرهنگي- تاريخي شيراز مقرر كرد: رعايت ضوابط و مقررات مصوب ميراث فرهنگي در عرصه و حريم آثار و بافت تاريخي، در طرح تفصيلي و كليه طرح‌هاي موضعي محدوده بافت فرهنگي و تاريخي الزامي است.

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي، پيرو مصوبات شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص بافت تاريخي شهر شيراز و رويكردهاي مورد نظر مصوبه مذكور، در راستاي لزوم صيانت از يكپارچگي بافت و ملاحظات اجتماعي، اقتصادي و احياء فرهنگ سكونت، همچنين مصوبه مورخ 11 خرداد سال جاري در خصوص لزوم صيانت از ارزش‌هاي بافت مذكور با رويكرد بازآفريني شهري و تصميمات جلسه كميته متشكل از شهرداري شيراز، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، شركت عمران و بهسازي شهري و دبيرخانه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري، طرح تفصيلي بافت تاريخي شيراز در جلسه مورخ 22 تيماه سال جاري مصوب كرد.

به جهت جلوگيري از تهيه طرح‌هاي متعدد كالبدي، اجراي طرح‌هاي بعضاً مغاير با طرح فرادست، لزوم صيانت از اصالت و يكپارچگي بافت و احياي ارزش‌هاي فرهنگي، تاريخي و مذهبي، كليه طرح‌هاي در دست تهيه در بافت فرهنگي و تاريخي شهر شيراز، ملزم به رعايت الزامات طرح‌هاي جامع و تفصيلي، به عنوان طرح‌هاي فرادست بوده و طرح‌هاي مصوب قبلي در صورت عدم مغايرت با طرح تفصيلي، قابل اجرا خواهند بود.

طرح پيرامون حرم شاهچراغ (ع)، به عنوان يكي از طرح‌هاي موضعي ذيل طرح تفصيلي اين محدوده تعريف گردد. طرح مذكور و ضوابط و مقررات مربوطه (در چارچوب طرح تفصيلي بافت فرهنگي و تاريخي) ظرف مدت 6 ماه تهيه شده و پس از تصويب دركميسيون ماده پنج، جهت تصويب نهايي به شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ارسال شود.

اقتصام(1)1108**1558