قاره آسیا بیش از پنج میلیارد دلار كالای صادراتی ایران را جذب كرد

تهران -ایرنا - سازمان توسعه تجارت ایران اعلام كرد : طی دو ماهه سال جاری بالغ بر 10 میلیون و 934 هزار تن از كالای صادراتی ایران به ارزش پنج میلیارد و 39 میلیون دلار در قاره آسیا جذب شد.

به گزارش ایرنا از جدول آماری سازمان یادشده در این زمینه حاكی است ، دو ماهه ابتدایی سال 94 به میزان 94.6 درصد از لحاظ وزنی كالای صادراتی ایران به مقصد قاره آسیا انتقال یافت كه 93.4 درصد ارزش كل صادرات این دوره را دربر گرفت .

طی دو ماهه نخست سال 93 بالغ بر 11 میلیون و 923 هزار تن كالای صادراتی كشورمان به ارزش چهار میلیارد و 616 میلیون دلار راهی قاره آسیا شده بود كه از نظر وزن و ارزش به ترتیب 94.2 و 92.7 درصد از كل صادرات این مدت را دراختیار داشت .

مقایسه عملكرد صادرات دوماهه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از لحاظ وزنی كاهش هشت درصدی را نشان می دهد ، درحالی كه از نظر ارزش 9 درصد افزایش دارد .

قاره اروپا نیز در دوماهه ابتدایی امسال میزبان 342 هزار تن كالای صادراتی ایران به ارزش 242 میلیون دلار بود كه سهم این قاره از كل صادرات در این مدت از نظر وزن و ارزش به ترتیب 2.96 و 4.5 درصد ثبت شده است .

طی دو ماهه اول 93 قاره اروپا 358 هزار تن كالای صادراتی كشورمان به ارزش 233 میلیون دلار را جذب كرده بود كه از نظر وزن و ارزش به ترتیب سهم 2.8 و 4.7 درصدی داشت .

بررسی عملكرد صادرات ایران به قاره اروپا در دو ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از نظر وزن كاهش چهار درصدی داشت ، اما از لحاظ ارزش رشد چهار درصدی دارد .

قاره آفریقا نیز در دوره این گزارش 279 هزار تن كالای صادراتی كشورمان را به ارزش 106 میلیون دلار جذب كرد، كه سهم این قاره از كل صادرات در مدت یاد شده

از نظر وزن و ارزش به ترتیب 2.4 و 1.96 درصد بود .

طی دو ماهه اول سال گذشته 373 هزار تن كالای صادراتی ایران به ارزش 122 میلیون دلار راهی قاره آفریقا شده بود كه از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 2.9 و 2.4 درصد از كل صادرات این مدت را در برگرفته بود .

مقایسه عملكرد صادرات دو ماهه ابتدایی سال جاری به قاره آفریقا نسبت به مدت مشابه در سال 93 از نظر وزن 25 درصد و از لحاظ ارزش 13 درصد كاهش نشان می دهد .

همچنین در دو ماهه نخست امسال قاره اقیانوسیه دو هزار تن كالای صادراتی ایران به ارزش سه میلیون دلار را پذیرا شد و قاره آمریكا نیز در این مدت یكهزار تن كالای صادراتی به ارزش سه میلیون دلار را جذب كرد .

اقتصام (2) ** 1559