يك مسوول: كارفرمايان استفاده كننده از اتباع بيگانه غيرمجاز جريمه مي شوند

بندرعباس – ايرنا - سرپرست مديريت روابط كار اداره كل تعاون، كار ورفاه اجتماعي هرمزگان گفت: كارفرماياني كه نسبت به جذب نيروي كار اتباع خارجي بي پروانه كار اقدام كنند به ميزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جريمه مي شوند.

به گزارش ايرنا وحيده شاهي سه شنبه در اين خصوص اظهار كرد : بر اساس مصوبه شوراي عالي كار مبني بر تعيين حداقل دستمزد روزانه به مبلغ 237 هزار و 475 ريال در سال 1394، مبلغ جريمه بابت هر روز اشتغال غيرمجاز اتباع خارجي معادل يك ميليون و 187 هزار و 375 ريال تعيين شده است.

وي ادامه داد: در صورت تكرار تخلف اين جريمه دو برابر مي شود و در صورت خودداري كارفرمايان از پرداخت جريمه مقرر در اين بند، به مراجع قضايي معرفي مي شوند و همچنين بموجب ماده 181 قانون كار، كارفرمايان متخلف علاوه بر جريمه نقدي به مجازات حبس از 91 تا 180روز محكوم خواهند شد.

سرپرست مديريت روابط كار اداره كل تعاون، كار ورفاه اجتماعي هرمزگان اضافه كرد: حسب ماده 120 قانون كار، اتباع بيگانه نمي توانند در ايران مشغول كار شوند مگر اينكه داراي ورود با حق كار مشخص بوده و ديگر آنكه مطابق قوانين وآئين نامه هاي مربوطه، پروانه كار دريافت كنند.

وي يادآور شد: اين ممنوعيت به استناد بند(ج) ماده 11 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مبني بر اعمال جريمه به ميزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه در خصوص كارفرمايان متخلف كه اقدام به استفاده از اتباع خارجي بدون مجوز كار مي نمايند اعمال شده است.ك/3

8145/6048