نوبخت 3 شرط بازنشستگی پیش‌از موعد را ابلاغ كرد/استخدام دولتی به جای بازنشسته‌ها ممنوع شد

تهران - ایرنا - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور 3 شرط بازنشستگی پیش‌از موعد در سال 94 بدون سنوات ارفاقی را ابلاغ كرد كه براساس آن ارائه درخواست استخدام جدید به جای افرادی كه بازنشسته می‌شوند، ممنوع است.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، محمدباقر نوبخت بخشنامه نحوه موافقت با بازنشستگی پیش از موعد در سال 94 موضوع مصوبه شماره 50960 مورخ سوم تیرماه 94 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور را به شرح زیر ابلاغ كرد.

بخشنامه به كلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد كاركنان دولت مصوب 86/6/5 و قانون تمدید آن:

در اجرای بند (ج) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 كل كشور، بازنشستگی پیش از موعد كاركنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مذكور بدون سنوات ارفاقی و با رعایت موارد زیر مجاز می‌باشد:

1 - بازنشستگی پیش از موعد كاركنان با رعایت قانون بازنشستگی پیش از موعد كاركنان دولت و آیین‌نامه اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات ذیربط در سقف حداكثر پنج درصد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی (ملی و استانی) با مسؤولیت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومی كشور، بدون سنوات ارفاقی و با پرداخت كامل پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی موضوع ماده (107) قانون مدیریت خدمات كشوری با رعایت سقف حداكثر پنج درصد اعتبارات هزینه‌ای مجاز است.

2 - ارائه درخواست استخدام جدید به جای افرادی كه از محل مجوز بند (ج) تبصره (18) بازنشسته می‌شوند موضوعیت ندارد و هرگونه استخدامی در چارچوب نظام جامع نیروی انسانی كه از سوی شورای عالی اداری ابلاغ شده است، امكان‌پذیر می‌باشد.

3 - دستگاه‌های اجرایی موظفند در مقاطع شش‌ماهه فهرست كاركنانی را كه از محل مجوز مذكور بازنشسته شده‌اند با قید مشخصات استخدامی هر یك از آنان به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی این سازمان ارسال نمایند.

اقتصام(1)9141**1558