۱۶ تیر ۱۳۹۴،‏ ۱۲:۳۸
کد خبر: 81674361
۰ نفر
صلح طلبي از نگاه امام خميني

تهران - ايرنا - پايگاه اطلاع رساني آستان مقدس امام خميني (س) در يادداشت روز سه شنبه، صلح را به دو دسته « نبود جنگ» و «تلاش براي عدالت» تقسيم بندي كرد و ضمن بيان ديدگاه رهبر كبير انقلاب، آن را با موضوع مذاكرات ايران و 1+5 پيوند زد.

در اين يادداشت به قلم سيد محسن امامي فر آمده است: از آنجا كه صلح به عنوان موضوعي فرعي در مطالعات امنيت ملي مطرح بـوده اسـت، بيـشتر مفهوم تهديد و زور نظامي در كانون توجه بوده و انديشه گران حـوزه امنيـت بـراي صـلح اسـتقلال ذاتي قايل نبوده اند.

بنابراين صلح به عنوان يك مسئله حاشيه اي تحت الـشعاع مـسائل مختلـف قـرار گرفته و برداشت هاي گوناگوني از آن ارائه شده و در نتيجه تعريف و تفسير واحدي از صـلح وجـود در ادامه دو تعريف عمده از صلح را مورد بررسي قرار مي دهيم:

الف) صلح به معناي نبود جنگ و توقف نزاع و درگيري، در اينجا معناي سلبي صلح مـدنظر صلح به معنـي فقـدان مخاصـمات و جنـگ بعـد از است كه در مقابل صلح ايجابي قرار مي گيرد.

جنگ جهاني اول توسط آرمان گرايان و بعد از جنگ جهاني دوم توسط رئاليست ها يـا واقـع گرايـان مطرح شد كه هردو، رويكردي سلبي نگر دارند. اگرچه راه حلهاي متفاوتي از سوي اين دو طيف در برپايي صلح مطرح شده است اما هردو تحقق يك نوع صـلح و يـك تفـسيراز مـسئله صـلح رامدنظردارند.

ب) صلح به معناي استقرار عدالت و مساوات كه از آن به صلح ايجابي تعبير شـده اسـت كـه در مقابل صلح سلبي قرار مي گيرد. در اين تعريف صلح وقتي ايجاد مي گردد كه مساوات و برابري و عدالت برپا شده و شكاف بين كشورهاي فقير و ثروتمند كـاهش يابـد.

صـلح بـدين معنـا كـه ازسوي راديكاليست ها يعني ماركسيست ها و نئوماركسيست ها مطرح شد درآن بر عدالت اقتصادي تأكيد شده و نابرابريهاي اقتصادي عامل اصلي جنگ و نزاعها معرفي شده است.

در نظرات امام در مورد صلح بيشتر بر صلح ايجابي تأكيد شده به گونه اي كه برپايي عـدالت و توسعه ارزشهاي انساني و اخلاقي زمينه ساز ايجاد صلح و نبود جنگ معرفي گـشته و بـه گونـه اي صلح ايجابي و سلبي تلفيق شده و گرچه صلح سلبي نتيجه صـلح ايجـابي محـسوب مـي گـردد و ازسوي ديگرقدم اول در تأمين صلح ايجابي و تحقق عدالت نبود جنگ است. امام مي فرمايند:

«ما هميشه صلح طلبيم، لكن نه صلحي كه جاني را بر سر جنايت خودش باقي بگذارد، همچون صلحي صلح نيست.»

اين سخن امام، علاوه براينكه بر صلح طلبي ما به عنوان يك ملـت مـسلمان تأكيـد مـي نمايـدصلح را توقف جنگ به تنهايي نمـي دانـد بلكـه تحقـق صـلح را در توقـف جنايـات واحقـاق حـق مظلومان ومحرومان مي داند.

ديدگاهها و نظرات امام خميني به عنوان يك رهبراسلامي از مباني شـريعت اسـلام و كتـاب آسماني مسلمانان، قرآن نشأت مي گيرد و در مسئله صلح نيز امام صلحي را قابـل پـذيرش مـي دانـد كه برگرفته از اصول و تعاليم ديني باشد .

پس بايد گفت اولين ومهم ترين شاخصه واقعي از ديدگاه امام عبارت است از: صلح يك اموريست كه به تبع اسلام قبول كرديم.

«ما به تبع اسلام با جنگ هميشه مخالفيم و ميل داريم كه بين همه كشورها آرامش و صـلح باشد.»

دين اسلام براصل بودن صلح تأكيد مي نمايد و صلح و آرامش را لازمه رشد ارزشهاي انساني و تعالي انسانها مي داند و اين بدان معنا نيست كه جنگ را به طور كامل كنار بگذارد بلكـه اگـر در جهت اجراي عدالت و احقاق حق مظلومان باشد مشروع و مقدس مـي دانـد و از سـوي ديگـر هـرگونه صلحي را نيز نمي پـذيرد. بلكـه صـلحي را صـحيح مـي دانـد كـه در جهـت تحقـق عـدالت ومساوات و گسترش ارزش هاي انساني باشد، در غيراين صورت مردود است.

اولين و اصلي ترين ويژگي صلح واقعي از منظرامام، اسلامي بودن وديني بودن آن اسـت كـه شاخصه هاي ديگررا نيزتحت الشعاع قرار مي دهد.

دومين شاخصه صلح واقعي در ديدگاه رهبر انقلاب اسلامي، شرافتمندانه بودن صـلح است،بايد صلح به گونه اي باشد كه عزت و افتخار و سربلندي را براي مسلمين به ارمغان آورد و بـيش ازگذشته ملت هاي مسلمان را در ميان ملل ديگر سربلند ومطرح سازد.

«ما صلح را قبول داريم، ما صلح را استقبال مي كنيم لكن يك صلح شرافتمندانه اسلامي .»

سومين ويژگي صلح واقعي در آراء امام اين اسـت كـه بعـد از صـلح دو طـرف متخاصـم بـا يكديگر برادر شوند و كينه ها و دشـمني را كنـار گذارنـد و در جهـت توسـعه ارزش هاي متعـالي واجراي مساوات و برادري با هم همكاري كنند و ديگر چشم طمع به سـرزمين هـا و منـابع يكـديگرنداشته و عليه يكديگرتوطئه نكنند.

«صلح اسلامي صلحي كه برادر مي شوند بعد از صلح و ما طالب اين صلح هستيم .»

«ما صلح انساني و الهي ميخواهيم وقتي با يك كشوري صلح كنند همانطور كه به اهالي آن كشور اينها برادر هستند با دولت آن كشور هم برادر باشند.»

از بين رفتن كينه ها و مخاصمات نيز به پايبندي دو طرف در اجراي قـرارداد صـلح و اجرايـي كردن مفاد آن در جهت اجراي عدالت و احقاق حق كساني است كه حقوقشان پايمال شـده اسـت يعني هر چه مفاد قرارداد صلح دقيق تر و كاملتر اجرا شود، روابط عادي تر شده و به سوي دوسـتي و برادري پيش خواهد رفت . پس مي توان گفت: صـلح واقعـي در نگـرش امـام بـه صـلحي اطـلاق مي گردد كه :

الف) با مباني واصول شريعت اسلام و كتاب الهي مسلمين مطابقت داشته باشد.

ب) عزت و شرافت مسلمين را به ارمغان آورده و شـرافتمندانه باشـد يعنـي عـلاوه بـرتوقـف جنگ، اجراي عدالت كه از سوي امام در چند مرحله بيان شده رعايت گردد.

لذا مي توان گفت با توجه به ديدگاه امام خميني اگر مذاكرات هسته اي به توافقي منجر شود كه هم شرافتمندانه و عادلانه يا همان برد - برد بوده و هم آرامش و امنيت را براي مردم به همراه آورد،قابل قبول است.

منبع: پايگاه اطلاع رساني آستان مقدس امام خميني (س)

اول**1577