مبادله فرآورده هاي نفتي ميان ايران و كردستان عراق

تهران - ايرنا - شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در حال بررسي و آماده سازي مقدمات كار براي مبادله فرآورده هاي نفتي با اقليم كردستان عراق است.

به گزارش ايرنا، پس از افزايش توليد گاز كشور و كاهش مصرف فرآورده هاي نفتي در نيروگاه ها، حجم قابل توجهي از سوخت مايع در كشور بدون استفاده مانده كه قرار است به كشورهاي همسايه صادر شود.

عراق، افغانستان، پاكستان، تاجيكستان و ساير همسايگان به عنوان بازار جديد صادرات فرآورده هاي نفتي به شمار مي روند.

براساس آخرين برنامه ريزي ها قرار است كه فرآورده هاي نفتي به كردستان عراق نيز صادر شود و براين اساس، ساز و كار اجرايي صادرات اين محصول در حال آماده سازي است.

اسماعيل حشم فيروز با اشاره به برنامه ريزي اين شركت براي مبادله نفت گاز و نفت سفيد با اقليم كردستان عراق براي مدت يك سال، گفت: هفت شركت در مزايده قيمت گذاري فرآورده هاي نفتي شركت كرده اند كه شركت ملي پخش در حال بررسي آنهاست.

وي افزود: پس از بررسي شركت هاي يادشده از نظر توانمندي مالي و اجرايي، همچنين مشخص شدن بالاترين قيمت پيشنهادي، نمايندگان شركت ملي پخش و اقليم موضوع را نهايي خواهند كرد.

وي گفت: تبادل نفت سفيد و نفت گاز ايران با كردستان عراق به صورت مبادله نفت خام و فرآورده هاي نفتي، به وسيله برنده مزايده انجام مي شود.

سرپرست امور بين الملل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، اظهار كرد: انتظار مي رود بررسي هاي اوليه براي مشخص شدن مجري اين طرح تا پايان خردادماه انجام و قرارداد آن نيز تا آخر تيرماه امضا شود.

اقتصام(2)2022**1558

سرخط اخبار اقتصاد