ارتباطات حلقه مفقوده دركاركرد روابط عمومی های خراسان شمالی - حسین فلاحتی *

27 اردیبهشت ماه روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی است و ازاین دیدگاه باید اهمیت این مقولات را یادآورشد ولی كاركرد برخی روابط عمومی ها در استان خراسان شمالی بیانگر مخدوش شدن این مقوله است.

با تمام پیشرفتی كه برای ارتباطات متصور هستیم، در استان خراسان شمالی روابط عمومی های ما و شاید بهتر بنویسیم كه دستگاه های دولتی ما از داشتن این فرایند ارتباطاتی با مشكل مواجه هستند و به زبان عامیانه باید گفت كه روابط عمومی ندارند.

البته نداشتن روابط عمومی به معنای مكان و جایگاه و شخص كه یك اتاق با یك مدیر روابط عمومی و تشكیلات باشد، مطرح نیست بلكه به این معنی است كه در فرایند كلی آن، متولیان روابط عمومی ها ارتباط با بیرون ندارند و با حبس خود پشت میز و دفتر مدیران، بیشتر به سمت روابط خصوصی لغزیده اند تا روابط عمومی.

بسیاری از روابط عمومی های ما در دستگاه های دولتی استان خراسان شمالی از مسایل حاشیه ای و بیرونی خود و مطالبات مردم حتی نسبت به دستگاه های متبوع خود نیز غافل هستند و صرفا خود را پشت میزی حبس كرده اند تا بتوانند گاهی در صورت نیاز مدیران ارشد سازمانی با آنها چای و قهوه ای بخورند و اگر برای بازدید و یا برنامه ای می روند با نیروهای تحت فرمانشان با دوربین و دفتر و دستك مدیر را همراهی كنند و وظایف روابط خصوصی را انجام دهند.

اگر روند فعلی حاكم بر روابط عمومی ها به خصوص در استان خراسان شمالی كه سایر استان های نیز به فراخور تجربه نگارنده وضعیت بهتری ندارند را برای چند سال آینده متصور شویم، دیگر چیزی از روابط عمومی جز یك دفتر و مدیر و چند كارمند باقی نمی ماند.

امروز دیگر نقش روابط عمومی ها فراتر از عكس گرفتن و خبر ارسال كردن برای رسانه ها و به قولی خودشیرینی برای مدیران فراتر رفته و مدیران روابط عمومی ما باید خود را مجهز به ارتباطات كنند به گونه ای كه نه تنها بتوانند تحلیل درستی از نقاط ضعف و مثبت دستگاه متبوع خود داشته باشند، بلكه با جمع آوری نقاط منفی و مثبت سایر دستگاه ها و تاثیر آنها بر دستگاه متبوع خود ، اقدام به تجزیه و تحلیل كنند و نیاز جامعه را پیشگویی و برای تامین آن نیازهای مطابق قانون برنامه ریزی كنند.

متاسفانه روابط عمومی های ما در این سال ها همانند رسانه ها و حتی خبرنگاران دچار نوعی خودخواهی شده اند كه كمتر خود را نیازمند به مجهز شدن به اطلاعات روزآمد نه از نوع كتابی و مدرك گرایی كه به معنای واقعی آن یعنی آگاهی از خواسته ها و مطالبات جامعه می دانند و این آفت نیز از ساقه شروع شده و دیر زمانی نمی پاید كه ریشه را نیز نابود كند و این درخت تنومند را بخشكاند و به ابزاری بی خاصیت تبدیل كند.

امروز دیگر باید روابط عمومی ها با الهام گرفتن از همردیف شدن با ارتباطات دایره فعالیتشان را به گونه ای تنظیم كنند كه در تعریف اصلی پلی بین جامعه و مسوولان بگنجند.

امید است روزی برسد كه روابط عمومی های ما در استان خراسان شمالی به عنوان مشت نمونه خروار بتوانند به گونه ای با ارتباطات آشتی كنند كه دیگر خود را در جایگاه یك اداره و سازمان صرف ندانند و پا را فراتر بگذارند و بتوانند باری از دوش جامعه بردارند نه اینكه بوق تبلیغاتی دستگاه های خود باشند.

* خبرنگار ایرنا در استان خراسان شمالی

سرخط اخبار استان‌ها