كارفرمایان باید پس از تاسیس كارگاه كارگران شاغل را بیمه كنند

تهران -ایرنا - مدیر كل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی گفت: كارفرمایان بلافاصله پس از تأسیس كارگاه برای بیمه كردن كردن كارگران شاغل در كارگاه اقدام كنند.

به گزارش ایرنا از اعلام روز شنبه اداره كل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مهرداد قریب با بیان این مطلب افزود: كارگران از اولین روز اشتغال به كار، مشمول بیمه تأمین اجتماعی می شوند و كارفرمایان مكلف به پرداخت حق بیمه آنها هستند.

وی با بیان اینكه كارفرمایان برای تشكیل پرونده و اختصاص شماره كارگاهی باید به شعب تأمین اجتماعی مراجعه كنند، اظهار داشت: كارفرمایان دارای شخصیت حقوقی می بایستی اساسنامه شركت، روزنامه رسمی مبنی بر تأسیس و آخرین تغییرات، پروانه كسب یا بهره برداری، جواز كار صادره از سوی مراجع ذیصلاح، اسناد مالكیت، اسناد اجاره، صلحنامه، اقرارنامه، شراكتنامه را برای تشكیل پرونده كارگاهی در هنگام مراجعه به شعبه واقع در محدوده جغرافیایی به همراه داشته باشند.

وی اظهار داشت: كارفرمایان دارای شخصیت حقیقی نیز می بایست پروانه كسب، پروانه تأسیس یا بهره برداری، اسناد مالكیت یا اجاره اعم از رسمی یا غیر رسمی، شناسنامه و كارت ملی خود را برای تشكیل پرونده كارگاهی به شعبه مربوطه ارایه كنند.

قریب ادامه داد: شعب تأمین اجتماعی پس از بررسی مدارك و در صورت تكمیل بودن آن، كد كارگاهی به كارگاه حقیقی یا حقوقی اختصاص داده و بازرسان سازمان تأمین اجتماعی نسبت به بازرسی از كارگاه اقدام خواهند كرد.

مدیر كل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی گفت: پس از طی این مراحل، كارفرما مكلف است، فهرست صورت دستمزد و مزایای ماهانه هر یك از كاركنان را تا آخرین روز ماه بعد تهیه و نسبت به پرداخت مبلغ حق بیمه اقدام كنند.

اجتمام**1933**1436