حقوق اسفند كاركنان دولت در خراسان شمالي قبل از نوروز پرداخت مي شود

بجنورد - ايرنا - رييس شوراي توسعه و برنامه ريزي خراسان شمالي گفت: با مصوبه اين شورا، حقوق اسفندماه كارگران و كارمندان دستگاه هاي دولتي، كه با كسري بودجه جاري مواجه هستند، از محل جابه جايي اعتبارات عمراني تامين شد.

به گزارش ايرنا سيدعلي اكبر پرويزي عصر دوشنبه در آخرين نشست اين شورا اظهار كرد: معاونت برنامه ريزي براي مديريت اعتباري، 13 درصد از اعتبار عمراني امسال دستگاههاي استاني را براي جبران كسري بودجه جاري به اين بخش تخصيص داد.

وي اضافه كرد: مديريت استاني با اين جابه جايي از محل اختيارات قانوني، به دنبال رفع نگراني خانواده هاي كارمندان و كارگران دستگاه هاي دولتي است كه حقوق پايان سال آنان واريز نشده بود.

استاندار خراسان شمالي گفت: رييس خزانه داري كل كشور نيز قول مساعد براي جبران كسري بودجه جاري استان ها را از محل درآمدهاي مازاد داده و در صورت تامين كسري بودجه جاري، از اعتبار عمراني برداشتي انجام نخواهد شد.

پرويزي اظهار كرد: در صورت تامين كسري بودجه جاري از محل اعتبارات عمراني در استان خراسان شمالي اين جابه جايي به گونه اي انجام مي شود كه علاوه بر پرداخت حقوق كارمندان و كارگران دستگاه هاي دولتي، دستگاه ها بتوانند تعهد مالي خود را در حوزه عمراني نيز پاسخگو باشند.

وي افزود: تامين كسري بودجه جاري از محل اعتبار عمراني امري قانوني و متداول در كشور است اما دولت تدبير و اميد به گونه اي مديريت كرده تا اين جابه جايي ها به حداقل برسد.

معاون برنامه ريزي استاندار خراسان شمالي نيز جابه جايي اعتبار عمراني براي رفع پرداخت امور جاري را از لحاظ برنامه بودجه سنواتي، قانوني دانست.

مجيد پورعيسي گفت: در قانون بودجه اختيار برداشت 10 درصد از اعتبارات عمراني براي جبران كسري بودجه جاري به رييس شوراي توسعه و برنامه ريزي استانها داده شده و اين كار نيز براي انجام امور جاري استاني است.

وي اضافه كرد: اين جابه جايي اعتبار به گونه اي انجام مي شود كه دستگاه هاي دولتي بتوانند علاوه بر پرداخت حقوق اسفندماه كارمندان خود، به تعهدات خود در حوزه عمراني نيز عمل كنند.

براساس گزارش هاي رسمي اكثر كارمندان و كارگران دستگاه هاي دولتي استان خراسان شمالي كه از محل بودجه جاري استاني حقوق و مزايا دريافت مي كنند، حقوق اسفندماه خود را به دليل كسري بودجه جاري، هنوز دريافت نكرده اند.

براساس اين گزارش دستگاه هايي كه اين پرداخت را پيش تر و با استفاده از منابع ديگر مالي، كه مجوز قانوني آنرا داشته اند، انجام داده اند بايد به محض تامين اعتبار جاري، اين بودجه را به محل اصلي برگردانند.

در استان 867 هزار نفري خراسان شمالي، حدود 11 هزار نفر كارمند دولت هستند. ك/2

6982/5132

سرخط اخبار استان‌ها