صادرات 20 ميليون تن فولاد نياز به امكانات زيرساختي دارد

تهران - ايرنا - رئيس هيات مديره انجمن توليدكنندگان فولاد ايران معتقد است: براساس سند چشم انداز ظرفيت 55 ميليون تن براي توليد فولاد پيش بيني شده و از اين رقم 20 ميليون تن بايد به صادرات اختصاص يابد كه امكانات متناسب زيرساختي براي اين منظور تدارك نشده است.

گزارش ايرنا از انجمن مزبور حاكي است، بهرام سبحاني گفت: افق 1404 ظرفيت توليد سالانه فولاد كشور بالغ بر 55 ميليون تن برآورد شده كه بايد 20 ميليون تن از اين رقم صادرشود اما به امكانات زيرساختي از جمله اسكله و ساير امكانات دريايي نياز دارد و اكنون اين امكانات فراهم نيست.

وي خواستار پياده سازي طرح جامع فولاد در قالب يك برنامه مدون شد تا از آثار مثبت آن بهره برداري شود.

سبحاني افزود: دولت در چارچوب سند چشم انداز مشخص سازد كه افزايش ظرفيت توليد فولاد بايد در كدام مناطق و با چه ظرفيت هايي اجرا شود.

آمارهاي غيررسمي منتشر شده، ميزان ظرفيت توليد فولاد كشور را 22 تا 25 ميليون تن مشخص ساخته و در پايان سال 92 مجموع توليد فولاد خام كشور به رقم بيش از 15.6 ميليون تن رسيد.

رئيس هيات مديره انجمن يادشده اضافه كرد: افزايش ظرفيت توليد فولاد بايد با رويكرد صادراتي دنبال شود، بنابراين لازم است نياز 10 تا 20 سال آينده كشور را پاسخ دهد.

وي گفت: امروز فناوري مورد استفاده در واحدهاي فولادسازي در سطح جهان مورد توجه ويژه قرار دارد، بنابراين در اجراي طرحهاي جديد يا توسعه واحدها بايد به فناوري در بخش كوره بلند و احياي مستقيم توجه شود تا بتواند توليد مطابق استانداردهاي روز دنيا صورت گيرد.

سبحاني اظهار اميدواري كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه ونوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) نسبت به سياستگذاري در اين بخش اقدام و برنامه مربوطه نيز به استانها ابلاغ شود.

به گفته وي، سرمايه گذاران جديد بخش خصوصي اعم از شركتي يا در قالب كنسرسيوم بايد در چارچوب سياست هاي ابلاغ شده نسبت به مكان يابي در نقاط خاص براي توسعه فولاد اقدام كنند كه با ظرفيت بهينه و فناوري روز همخواني داشته باشد.

پيش از اين جعفر سرقيني معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود، عدم دستيابي به ظرفيت توليد فولاد كشور ناشي از كمبود مواد اوليه در بخش گندله و آهن اسفنجي است.

سرقيني ميزان كمبود آهن اسفنجي و گندله كشور را هريك حدود هشت ميليون تن اعلام كرد.

معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت پيش بيني كرده بود تا پايان سال 1393 ظرفيت توليد فولاد كشور به رقم 34 ميليون تن برسد.

برابر با آمارهاي منتشر شده، ميزان ذخاير سنگ آهن كشور 5.1 ميليارد تن است كه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)به تازگي اعلام كرد: اكتشافات صورت گرفته در منطقه سنگان موجب شناسايي 200 ميليون تن ذخيره قطعي جديد سنگ آهن شد.

اقتصام (1)1559**1558

سرخط اخبار اقتصاد