نقش چهارمحال وبختياري در برنامه هاي ملي آب و منابع طبيعي ناديده گرفته مي شود

شهرکرد-ايرنا- مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري چهارمحال و بختياري از ناديده گرفته شدن اين استان در برنامه ريزيهاي ملي براي بخشهاي آب و منابع طبيعي گلايه کرد.

به گزارش ايرنا، خسروعبداللهي روز دوشنبه در گفت و گوي اختصاصي با ايرنا اظهار داشت: اين در حالي است که استان چهارمحال و بختياري، بزرگترين تامين کننده آب شيرين خشکترين مناطق مرکزي کشور است.

وي گفت: هزاران ميليارد ريال براي پروژه هاي انتقال آب از سرچشمه رودخانه هاي زاينده رود، کارون و دز در چهارمحال و بختياري به استانهاي مرکزي و پايين دست هزينه شده است، اما کمترين درصدي از اين اعتبارات براي حفظ اين منابع اختصاص نيافته و هزينه نمي شود.

وي ادامه داد: اگر براي حفظ منابع آبي سرچشمه رودخانه زاينده رود در استان تدبيري انديشيده نشود بايد در آينده نزديک در انتظار وضعيت بدتر و کاهش بيشتر حجم آب اين رودخانه ها باشيم.

عبداللهي هشدار داد: ادامه روند بي توجهي به اين استان، مرگ رودخانه کارون را نيز به دنبال خواهد داشت.

وي بيان داشت: با اينکه چهارمحال و بختياري از نظر منابع آبي، تامين کننده بخشي از آب کشور است اما نسبت به ديگر استانها، اکوسيستم شکننده تري دارد.

عبداللهي با بيان اينکه بيشتر مناطق اين استان کوهستاني است، ادامه داد: بيش از80 درصد از زمينهاي استان را اراضي پرشيب و با جنس آهکي و حساس به فرسايش خاک شامل مي شود.

وي چراي بيش از حد دام،شخم و شيار مراتع و جنگلها و هجوم جنگل نشينان به عرصه هاي منابع براي تامين سوخت و مصالح ساختماني(براي خانه هاي جنگلي)را از ديگر عوامل تهديدکننده منابع ملي و طبيعي در استان برشمرد.

مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري چهارمحال وبختياري در ادامه در زمينه اقدامات اين اداره کل براي حراست از عرصه هاي منابع ملي گفت: در اين راستا از همکاريهاي بين المللي نظير شرکت ژاپني 'جايکا' براي حفظ جنگل و مراتع در طول پنج سال گذشته در روستاهاي شهرستان کوهرنگ بهره گرفته شده و اين اداره کل در تلاش براي تسري اين پروژه در ديگر شهرستانهاي جنگلي استان است .

وي ادامه داد: دفتري بين هفت استان حوضه آبخيز کارون نيز براي هماهنگي در بهره برداري از اين حوضه با مديريت چهارمحال و بختياري راه اندازي شده است.

عبداللهي همچنين با بيان پيوستن چهارمحال و بختياري به استانهاي مجري پروژه 'مناريد'(پروژه مديريت حوضه هاي آبخيز با مشارکت مردمي و با رويکرد حل مشکلات اقتصادي و اجتماعي تهديد کننده منابع طبيعي) افزود: رديف اعتباري جداگانه اي براي اجراي اين پروژه در استان در نظر گرفته شده است .

مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري چهارمحال و بختياري در ادامه تحقق شعار'اقتصاد مقاومتي' در جامعه را در گرو بهره برداري بهينه و صحيح از منابع طبيعي و حفظ و حراست از اين منابع تجديد ناپذير دانست و بر آن تاکيد کرد.

به گزارش ايرنا، يک ميليون و۱۰۰هزار هکتار از مساحت چهارمحال و بختياري را جنگل و مراتع شامل مي شود که 86.6 درصد از سطح اين استان است.

همچنين از آن جا که سه رودخانه مهم کشور شامل زاينده رود، دز و کارون از چهارمحال و بختياري سرچشمه مي گيرد، اين استان در گذشته تامين کننده 10 تا 11 درصد آب مورد نياز کشور بود که اکنون اين ميزان به 6 تا7 درصد کاهش يافته است .

6014/6027/8125