ورود مجدد كشتيهاي گارد ساحلي چين به آبهاي مورد مناقشه با ژاپن

تهران-ايرنا- گارد ساحلي ژاپن روز دوشنبه از ورود مجدد سه كشتي گارد ساحلي چين به آبهاي حوالي جزاير مورد مناقشه دو كشور در درياي شرقي چين خبرداد.

به گزارش خبرگزاري كيودو، اين هفتمين بار طي سال جاري ميلادي است كه كشتيهاي گارد ساحلي چين وارد آبهاي تحت كنترل ژاپن در نزديكي جزاير مورد مناقشه در درياي شرقي چين شده است.

اختلاف ديرينه چين و ژاپن برسر مالكيت اين جزاير غيرمسكوني كه به زبان ژاپني «سنكاكو» و به چيني «ديائويو» خوانده مي شود، با ملي اعلام كردن اين جزاير ازسوي دولت ژاپن شدت گرفته است.

منطقه تايوان نيز كه اين جزاير را «تيايوتاي» مي نامد در برخي موراد ادعاي مالكيت براين جزاير را مطرح مي كند.

كشتيهاي مذكور آخرين بار در تاريخ 27 فوريه (8 اسفند) وارد اين منطقه شده بود.

مقر گارد ساحلي منطقه يازدهم در «ناها» واقع در استان اوكيناوا ژاپن اعلام كرد درپي ورود اين كشتيها به آبهاي تحت قلمرو اين كشور، يك كشتي گارد ساحلي ژاپن به سه كشتي مذكور هشدار داد كه يكي از كشتيهاي گارد ساحلي چين در واكنش به اين اقدام اين منطقه را بخش جدايي ناپذير قلمرو چين خواند.

آساق 1450**1577

سرخط اخبار جهان