وزير دفاع و معاون رييس جمهوري درامور زنان عضو شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي شدند

تهران- ايرنا- وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده با تصميم هيات وزيران به تركيب اعضاي شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي اضافه شدند.

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت، در مصوبه هيات وزيران آمده است:

«وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده به تركيب اعضاي شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي موضوع ماده 2 تصويب نامه شماره 235355/ت 47439 ه مورخ 30/11/1390 اضافه مي شوند.»

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري اين مصوبه را 4 اسفند 93 براي اجرا به وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت رئيس جمهور در امور زنان و خانواده ابلاغ كرد.

سيام**9012 /1449