10 ميليارد ريال كمك خيرين به كميته امداد بوكان

مهاباد - ايرنا - مدير كميته امداد امام خميني(ره) بوكان گفت: خيرين اين شهرستان در سالجاري 10 ميليارد و 102 ميليون ريال به اين نهاد حمايتي كمك كرده اند.

حسين فتحي روز سه شنبه در آيين اهداي جهيزيه به نوعروسان تحت پوشش كميته امداد بوكان افزود: اين كمك ها با برنامه ريزي مناسب در اختيار نيازمندان قرار گرفته است.

وي اضافه كرد: در همين مدت ميزان زكات جمع آوري شده در بوكان نيز با 160 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به چهار ميليارد و 386 ميليون ريال رسيده است.

وي اظهار كرد: خيرين، بازوان پرتوان كميته امداد بوده و به عنوان يار و يارور اين نهاد همواره در بخش هاي مختلف اين نهاد اجتماعي حضوري فعال و گسترده دارند.

وي ادامه داد: از مجموع كمك هاي اهدايي مردم به كميته امداد بوكان، يك ميليارد و 523 ميليون ريال از محل صندوق صدقات بوده كه نسبت به سال گذشته 300 ميليون ريال افزايش نشان مي دهد .

مدير كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان بوكان در مورد طرح اكرام ايتام نيز گفت: از ابتداي سالجاري تاكنون، يك ميليارد و 217 ميليون ريال به ايتام كمك شده كه نسبت به سال گذشته از رشد چشمگيري برخوردار است .

در اين مراسم، هفت نوعروس كميته امداد امام بوكان جهيزيه عروسي خود را از دست مسئولين و خيرين دريافت كردند.

از ابتداي امسال تاكنون به 60 نوعروس كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان بوكان جهيزيه اهدا شده است .

در بوكان چهار هزار و 800 خانوار با جمعيتي بالغ بر 14 هزار و 500 نفر تحت پوشش كميته امداد قرار دارند.

بوكان با 230 هزار نفر جمعيت در جنوب آذربايجان غربي قرار دارد.

7510/6185/2093