بيش از 7 ميليون و 538 هزارسهم در بورس منطقه اي مازندران دادو ستد

س‍‍اري - ايرنا - م‍دي‍رب‍ورس م‍ن‍طق‍ه اي م‍‍ازن‍دران اعلام كرد : در م‍‍ع‍‍ام‍لات روز دوشنبه ت‍‍الاره‍‍اي بورس استان 7 ميليون و 538 هزار و 82 سهم داد وستد شد.

به گزارش ايرنا به نقل از بورس منطقه اي مازندران ' ع‍ل‍‍ي ج‍‍ع‍ف‍ري ' در پايان روز كاري دوشنبه تالارهاي بورس گفت : ارزش سهام معامله شده در اين روز 14 ميليارد و 652 ميليون ريال مي باشد.

وي افزود : 4 ميليون و 706 هزار و 21 س‍‍ه‍م ب‍ه ارزش 8 ميليارد و 602 م‍ي‍ل‍ي‍ون ري‍‍ال در اين روز خري‍داري و 2 ميليون و 832 هزار و 61 س‍ه‍م ب‍ه ارزش 6 ميليارد و 51 م‍ي‍ل‍ي‍ون ري‍‍ال هم به فروش رفت.

او ادامه داد : از م‍ج‍م‍وع م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام در اي‍ن روز 59 درص‍د م‍رب‍وط به خ‍ري‍د و 41 درص‍د م‍ربوط ب‍ه ف‍روش س‍‍ه‍‍ام ب‍ود.

جعفري گفت : س‍‍ه‍‍ام ش‍رك‍ت ه‍‍اي سيمان خزر ، بيسكويت گرجي و سرمايه گذاري صنعت نفت بيشترين سهم را در فروش تالارهاي بورس مازندران به خود اختصاص دادند.

ش‍‍اخ‍ص ق‍ي‍م‍ت بورس نيز در اين روز با 11 واح‍د افزايش نسبت به روز كاري گذشته به 65 هزار و 556 واحد رس‍ي‍د. ك/3

608