بيش از 2 ميليون و 611 هزارسهم در بورس منطقه اي مازندران دادو ستد

س‍‍اري - ايرنا - م‍دي‍رب‍ورس م‍ن‍طق‍ه اي م‍‍ازن‍دران اعلام كرد : در م‍‍ع‍‍ام‍لات روز سه شنبه ت‍‍الاره‍‍اي بورس استان 2 ميليون و 611 هزار و 662 سهم داد وستد شد.

به گزارش ايرنا به نقل از بورس منطقه اي مازندران ' ع‍ل‍‍ي ج‍‍ع‍ف‍ري ' در پايان روز كاري سه شنبه تالارهاي بورس گفت : ارزش سهام معامله شده در اين روز 5 ميليارد و 161 ميليون ريال مي باشد.

وي افزود : يك ميليون و 355 هزار و 56 س‍‍ه‍م ب‍ه ارزش 2 ميليارد و 805 م‍ي‍ل‍ي‍ون ري‍‍ال در اين روز خري‍داري و يك ميليون و 256 هزار و 606 س‍ه‍م ب‍ه ارزش 2 ميليارد و 356 م‍ي‍ل‍ي‍ون ري‍‍ال هم به فروش رفت.

او ادامه داد : از م‍ج‍م‍وع م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام در اي‍ن روز 54 درص‍د م‍رب‍وط به خ‍ري‍د و 46 درص‍د م‍ربوط ب‍ه ف‍روش س‍‍ه‍‍ام ب‍ود.

جعفري گفت : س‍‍ه‍‍ام ش‍رك‍ت ه‍‍اي توريستي و رفاهي آبادگران ايران ، نوسازي و ساختمان تهران و سايپا آذين بيشترين سهم را در فروش تالارهاي بورس مازندران به خود اختصاص دادند.

ش‍‍اخ‍ص ق‍ي‍م‍ت بورس نيز در اين روز با 14 واح‍د افزايش نسبت به روز كاري گذشته به 65 هزار و 128 واحد رس‍ي‍د. ك/3

608