۲۸ دی ۱۳۹۳،‏ ۱۱:۵۵
کد خبر: 81468900
۰ نفر
در جستجوي راهكاربراي حل معضلات اصفهان

اصفهان -ايرنا - روزنامه هاي امروز اصفهان درصفحات اول اغلب در جستجوي راهكار وبيان مشكلات مهمي پرداختند.

*** روزنامه نصف جهان به نقل از دبير كميسيون عمران مجلس ، نتايج سفر اعضاي اين كميسيون به اصفهان را بازگو كرد‌. وبا تيتر 'در جستجوي راهكاري براي بهره برداري از پروژه‌هاي ملي استان ' نوشت : پيشنهاد افزايش اعتبارات پروژه هاي عمراني استان اصفهان در كميسيون عمران بررسي و تصويب شده تا به كميسيون تلفيق ارجاع شود.محمد فيروزي با اشاره به سفر اعضاي كميسيون عمران مجلس به استان اصفهان اظـهــار داشــت: كميسيـون عمـران مجلـس بـه دنبـال سـفـرهـاي دوره اي خـود سـفـري دو روزه به استان اصفهان براي بازديد از پروژه هاي عمراني اين استان داشـتـه كـه در جـريـان ايـن سـفـر از وضـعـيـت سـالـن اجلاس، مترو، پروژه آبرساني و كنارگذر شرق در شهر اصفهان بازديد شد.وي افـزود: بـازديدي نيز از مسكن مهر و فاضلاب شهر نطنز، جاده بادرود به كاشان، پروژه آبرساني از سـرچشمـه زاينـده رود بـه نطنز، بادرود و اردستان، طــرح جــامـع آستـان امـامـزاده آقـا علـي عبـاس(ع) و سيد محمد(ع) و رصدخانه ملي كامو در كاشان به همراه اعضاي كميسيون عمران، معاونان وزير راه و شـهـرسـازي، مـعـاونـان وزير نيرو، مديرعامل آبفاي كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي نيز داشتيم.عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي بيان كرد: در جلسه شوراي برنامه ريزي استان اصفهان كـه بـا حضـور استـانـدار تشكيـل شد، بحث بررسي تأمين و تخصيص اعتبارات براي تكميل پروژه هاي ملي صورت گرفت.وي بيان كرد: در اين جلسه قرار شد پيشنهادات و كمك هايي از طرف مراجع مربوطه در حوزه بودجه بـه مـا داده شـود كه اين اتفاق افتاده و در كميسيون عمران اين پيشنهادات بررسي و تأييد شد و افزايش اعـتـبــارات پـروژه هـاي اسـتـانـي در ايـن كـمـيـسـيـون تصويب و به كميسيون تلفيق ارجاع شد.فـيـروزي ادامه داد: در جلسه اي كه پس از بررسي بودجه، با اعضاي دولت و مديران استاني اصفهان در كـمـيـسـيــون بــرگــزار مــي شــود، بــه دنـبــال بــررســي راهـكارهاي بهره برداري از پروژه هاي ملي استان اصفهان هستيم.وي با بيان اينكه بازديد از اين پروژه ها به صورت نمونه انجام شد، خاطرنشان كرد: يك بحث بازديد از اين پروژه ها بود كه صورت گرفت و بحث ديگر انـتـظـارات و پـيـشـنـهـادت در تـخـصـيـص بـودجـه بـه پـروژه هاي عمراني استان بود كه به صورت كامل بيان شد و ما به دليل كمبود زمان از اين پروژه ها تنها به صورت نمونه بازديد كرديم.‌

وي گفت:عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در پـاسـخ بـه اينكـه چه ميزان اين سفر را در تخصيص اعـتـبــارات عـمــرانــي مـؤثـر مـي بينـد، گفـت: بـرخـي پــروژه هــاي عـمــرانــي، كــاسـتــي هــاي مــديـريـتـي و كمبـودهـاي اعتبـاراتـي دارد كه با بازديد از آنها اين كمبودها به دولت و رياست مجلس گزارش شده و كمـك مـي شـود تا تسريعي در تكميل آنها صورت گـرفتـه و طبيعتـاً آثـار و نتـايـج ايـن سفـر را در آينـده مي بينيم.

***روزنامه اصفهان امروز هم باعنوان درخواست براي ورود مديران ارشد اصفهان به حل مسئله گيتي پسند به جلسه نمايندگان كارگري گيتي پسند با مديركل تعاون و كاراشاره داشت و نوشت:در جلسه نمايندگان كارگران و كاركنان گيتي پسند با غلامعلي قادري، مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اصفهان مشكلات كارگري اين گروه صنعتي مورد بررسي قرار گرفت و درخواست شد مديران ارشد استان براي حل مسئله گيتي پسند ورود پيدا كنند. جمعي از نمايندگان كارگري اين گروه صنعتي به ديدار مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اصفهان رفتند تا مشكلات خود را با بالاترين مرجع تصميم گيري و پيگيري مشكلات كارگري استان در ميان بگذارند. در اين ديدار نمايندگان كارگري گيتي پسند خواستار پيگيري حل مشكلات اين گروه صنعتي از سوي اين اداره كل شدند. از جمله مهمترين خواسته هايي كه از سوي نمايندگان كارگري گيتي پسند مطرح شد مي توان به درخواست بازديد مقامات استاني به خصوص استاندار اصفهان از كارخانجات اين گروه صنعتي و پيگيري جدي براي حل مشكل از سوي بالاترين مقام استاني، جلوگيري از بيكارشدن نزديك به سه هزار نفر كارگر و كارمند در گيتي پسند، در دستور كار قرار گرفتن بحران گيتي پسند در جلسات ارشد استاني و در جريان قرار گرفتن وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از بحران گيتي پسند اشاره كرد.

*** روزنامه اصفهان زيبا نيز به نقل از استاندار اصفهان نوشت :۲ هزار چاه حفر شده غيرمجاز در بستر زاينده رود مسدود مي شوند .

استاندار اصفهان با اشاره به اينكه دو هزار چاه به صورت غيرمجاز در بستر زاينده رود حفر شده، گفت: اين چاه ها مسدود و عمليات برداشت آب از آنها متوقف خواهد شد. رسول زرگرپور اضافه كرد: چاه هاي غيرمجاز حفر شده در بستر زاينده رود در آب دهي اين رودخانه بسيار تاثيرگذار است.استاندار اصفهان با بيان اينكه مديريت استان اصفهان به كمك همه دستگاه ها ملزم به اجراي مصوبه شوراي عالي آب توسط آب منطقه اي و جهادكشاروزي است، افزود: در مرحله نخست و در راستاي ساماندهي و كنترل برداشت غيرمجاز آب در بستر زاينده رود، تا هفته آينده ميزان برداشت آب هاي زير زميني مجاز و غيرمجاز بررسي خواهد شد.استاندار اصفهان اظهار كرد: در مرحله دوم، دو هزار چاهي را كه در حريم و بستر رودخانه به صورت غيرمجاز حفر شده اند به كمك فرمانداران و دستگاه هاي اجرايي مسدود خواهيم كرد.وي از كشاورزاني كه با حفر چاه هاي غيرمجاز، آب برداشت مي كنند، خواست تا قبل از تعيين تكليف اين چاه ها، اقدام به كشت نكنند. زرگرپور اضافه كرد: برداشت هاي غيرمجاز آب از طريق منابع زيرزميني اتفاق افتاده است كه آمار دقيق اين برداشت ها در جلسه آينده ساماندهي، كنترل و جلوگيري از برداشت غيرمجاز آب هاي زيرزميني استان اعلام خواهد شد.

*** نسل فردا هم با تيتر دهك هاي پايين بايد توسط نهادهاي حمايتي شناسايي شوند، نوشت:بهترين كار براي شناسايي دهك هاي پايين ، اقدام از طريق نهادهايي مثل كميته امداد امام خميني(ره) و بهزيستي است و در اين خصوص دولت نيز حمايت هاي خود را بر روي آن متمركز خواهد كرد. به گزارش نسل فردا و به نقل از وزارت اقتصاد و دارايي، علي طيب نيا با اشاره به موضوع شناسايي دهك هاي بالا براي تصميم گيري در مورد يارانه هاي اين افراد ، افزود: ما گزينه هاي مختلفي را بررسي كرده ايم. وي در ادامه با بيان اينكه بودجه امسال به علت كاهش قيمت نفت بسيار كم شده است ، گفت: امكان مانور بر روي ارز براي دولت مشكل است ، اما روي ريال از طريق گمرك و ماليات مشكلي نداريم لذا با توجه به وضعيت بودجه،نمي توانيم درحقوق كارمندان افزايش زيادي دهيم. وزير اموراقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه حذف يارانه عوارض اجتماعي دارد ، گفت: براي حل مسئله يارانه ها بايد مجلس، دولت و صدا و سيما همه تلاش كنند. وي تنها راه حل عبور از مشكلات فعلي را كنار گذاشتن اختلافات و يك دست شدن همه اركان حاكميت دانست.

*** زاينده رود نيز از كاهش قيمت داروهاي خارجي خبرداد ونوشت:داروهاي خاص به شهرستان ها مي روند.نوشت:وزير بهداشت در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص توزيع داروي بيماران خاص و مراجعه ساكنان شهرهاي كوچك به پايتخت، اظهار داشت: مدتهاست از مسوولان دارويي درخواست كرده ايم و اميدواريم هر چه سريع تر در سراسركشور اين داروخانه ها معرفي شوند و براي توزيع داروهاي خاص در برخي ا ز شهرستان ها كه امكان ايجاد داروخانه فراهم نيست، دارو مستقيم براي متقاضيان ارسال شود چرا كه رفت

و آمد در فصول مختلف نيز براي اين بيماران مخاطراتي را به همراه دارد.

دكتر سيد حسن هاشمي با تاكيد بر اينكه شايسته نيست بيماربراي تهيه دارو راهي تهران شود، از پيگيري جدي سازمان غذاو دارو و برنامه ريزي در اين خصوص خبر داد و تاكيد كرد: به طور جدي پيگير اين مسئله هستم و نبايد بيش ا ز 6 ماه عملياتي شدن اين مسئله طول بكشد.وزير بهداشت ابراز اميدواري كرد بتوان دارو را به دست بيماران در شهرهايي كه داروخانه داروهاي خاص نيست رساند و از

سوي ديگر تلاش خواهيم كرد در يك سري از شهرها داروخانه داروهاي خاص را داير كنيم، چنانچه كه پيش تر نيز اين قول رادر خصوص بيماري هاي صعب العلاج داده بوديم و اميدواريم كه بتوانيم آن ها را به مراكز جامع تبديل كنيم كه بتوانند ضمن تحويل دارو، مراكز تزريق دارو را نيز براي بيماران نيازمند شيمي درماني و بخش هاي راديو تراپي ايجاد كنيم.

گ/7141/ 546

سرخط اخبار استان‌ها