اسید پاشی به زنان اصفهان سوژه مطبوعات استان و سراسری

اسیدپاشی به زنان اصفهانی سوژه مطبوعات محلی استان اصفهان و كشوری بود كه امروز27 مهر به آن پرداختند.

**روزنامه نصف جهان در شماره امروزخود نوشت: اسید پاشی به زنان اصفهانی سوژه مطبوعات سراسری

این روزنامه نوشت: پاشیده شدن اسید به سر و صورت یك زن جوان در شامگاه چهارشنبه هفته گذشته و انعكاس آن روز پنجشنبه در خبرگزاری ایسنا باعث شـد تـا روزنامه های پایتخت هم دیروز به صورت گـسـتـــرده ای بـــه ایـــن مـــوضـــوع بـپـــردازنـــد.

عـــلاقــه روزنـامـه های سراسری از آنجا نشأت می‌گیرد كه گفتـه مـی شود این اولین اسید پاشی در ماه گذشته نبوده و موارد مشابه دیگری هم در اصفهان مشاهده شــده اســت.

دیــروز روزنــامـه هفـت صبـح تیتـر اول خـودش را بـه همین ماجرا اختصاص داد و ضمن ایـنـكــه نــوشــت پـلـیـس اصـفـهـان هـنـوز ارتـبـاط مـیـان اسیدپاشی‌های اخیر را تأیید نكرده است، از پیامك تكان‌دهنده‌ای سخن به میان آورد كه اگر محتوای انـتـشـار یـافـته آن صحت داشته باشد، سرنخ خوبی برای پلیس قلمداد می شود.

گزارش دیروز روزنامه شرق و گفتگـوی ایـن روزنـامـه بـا یكـی از قـربـانیان اخیر اسید پاشی، حكایت از عدم ارتباط میان بدحجابی و پاشیدن اسید داشت.

روزنـامـه آرمـان هـم ضـمن پی گرفتن دیدگاه روزنامه شرق، به نقل از یكی از كسبه های خیابان توحید كه آخرین اسید پاشی در آنجا اتفاق افتاد نوشت: 'زن جوان حدود 27 ساله بود و حجاب مناسبی داشت.

وی ادامه می‌دهد: این چندمین باری است كه در هفته‌های اخیر در خـصــوص اسـیـدپـاشـی بـه زنـان جـوان در اصفهـان شنیده است.

بحث تعداد كسانی كه در روزهای اخیر مورد اسیدپاشی قرار گرفته اند از جمله مواردی است كـه مـطبوعات سراسری آن را بسیار مورد توجه قرار دادند.

در این رابطه روزنامه شهروند به فضای حاكم بر شهـر اصفهـان (البته از نگاه این روزنامه) اشاره كرد و نـوشـت:'بـا گـذشـت سـه روز از حـادثـه اسیـدپـاشـی در اصـفـهــان در حــالـی‌كـه فـرمـانـدار اصـفـهـان از تـوضـیـح جزئیات بیشتر حادثه به علت خام بودن خبر خودداری كـرد.

مـردم اصفهـان بـا انتشار اخبار و شایعات ضد و نـقـیضـی كـه در محـافـل اجتمـاعـی رد و بـدل مـی‌شـود به‌ شدت نگران هستند.

تعدادی از شهروندان اصفهانی از ایجاد فضای رعب و وحشت در این شهر به علت اسـیــدپــاشــی بــه صــورت زنـان جـوان خـبـر مـی‌دهـنـد.

شـنیـده‌هـا حـاكـی از آن اسـت كـه در هفتـه‌هـای اخیـر، حــداقــل شــش زن جــوان قـربـانـی اسیـدپـاشـی تنهـا در بیمارستان فیض اصفهان بستری شده‌اند.' این در حالی است كه همین روزنامه در ابتدای گزارش خود نوشت كه 'شایعه‌ها حاكی از اسیدپاشی به هشت زن است.'‌‌

دیروز روزنامه اعتماد نوشت كه پلیس در تعقیب عامل اسیـدپـاشـی به زنان در اصفهان است و شهروند نشر اخباری مبنی بر چندین مورد اسیدپاشی در طول چند هفتـه اخیـر را 'آمار هولناكی' خواند كه به اعتقاد این روزنامه روند رو به رشد این جنایت را نشان می‌دهد.

همه اینها بیانگر آن است كه فعلاً درمیان انبوه اخبار ریز و درشتی كه قابلیت انتشار در روزنامه های سراسری را دارد، ماجرای اسیدپاشی به صورت زنان در اصفهان در تیررس خبری آنها قرار گرفته و بعید است به این راحتی از كنار این سوژه خبری داغ بگذرند.

**روزنامه نسل فردا

روزنامه نسل فردا نیز در شماره امروزخود 27مهربا تیتر واكنش مسئولان به جریانی مشكوك نوشت: سرنخ های جدید از اسید پاشی به زنان.

در بخشی از گزارش این روزنامه آمده است: سردار حسین اشتری،جانشین فرمانده ناجا،در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه ایپاد در جمع خبرنگاران درباره آخرین خبرها از جزییات اسی پاشی به بانوان در اصفهان اظهار كرد: تاكنون چهار مورد اسید پاشی داشتیم كه با توجه به اطلاعات اولیه،به سرنخ هایی رسیدیم كه امیدواریم با تلاش پلیس،این افراد زودتر دستگیرشوند.

در همین زمینه معاون سیاسی،امنیتی استانداراصفهان در خصوص پرونده شوم اسید پاشی های اخیرگفت: پیگیری ها به شدت ادامه دارد.

رسول یاحی افزود:اقدامات امنیتی كه برای مقابله و دستگیری عاملان این جنایات انجام شده ،قابل رسانه ای شدن نیست،اما شهروندان استان اصفهان بدانند كه مسئولان استانی،همه توان و انرژی خود را برای رسیدن به نتیجه نهایی به كارگرفته اند.

خبراسید پاشی به چهارزن در اصفهان كه از روز پنجشنبه رسانه ای شده واز سوی جانشین فرمانده ناجانیز مورد تایید قرار گرفته است،باعث ایجاد نگرانی هایی درمیان مردم اصفهان شده است.این در حالی است كه مسئولان سیاسی،امنیتی استان اطمینان داده اند كه موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهندكرد.

**روزنامه زاینده رود

زاینده رود نیز در شماره امروزخود 27 مهر به موضوع اسیدپاشی به زنان اصفهانی پردخت و تیترزد: اسیدپاشی؛ ترس این روزهای زنان اصفهانی .

این روزنامه نوشت: جانشین فرمانده ناجا در واكنش به اسیدپاشیهای اخیر در اصفهان از پیگیری ویژه این موضوع از سوی پلیس خبر داد.

سردار حسین اشتری در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه ایپاد در جمع خبرنگاران درباره آخرین خبرها از جزییات اسیدپاشی به بانوان در اصفهان اظهار كرد: تاكنون چهار مورد اسیدپاشی داشتیم كه با توجه به اطلاعات اولیه به سرنخهایی رسیدیم كه امیدواریم با تلاش پلیس این افراد زودتر دستگیر شوند.

اشتری درباره اینكه گفته می شود برخی از این افراد بی حجاب بوده یا مباحث اینچنینی به ایسنا، گفت: افرادی كه مورد هدف قرار گرفتند از قشر خاصی نبودند و این موضوع در دست بررسی است.

همچنین به گزارش فارس اطلاع رسانی درباره اسیدپاشیها روی صورت زنان و دختران اصفهانی از چندین روز قبل در شبكه های مجازی آغاز شد و پنجشنبه هفته گذشته جانشین فرمانده نیروی انتظامی و فرماندار اصفهان نیز آن را تأیید كردند اما برای تأیید زنجیرهای بودن یا اهداف خاص این افراد را به آینده موكول كردند.

سایر روزنامه های استان نیز به این موضوع پرداختند.

گ/8114/ 546

سرخط اخبار استان‌ها