همايش ملي تغيير اقليم و امنيت غذايي در اصفهان برگزار شد

اصفهان- ايرنا- دومين همايش ملي تغيير اقليم و امنيت غذايي، روز پنجشنبه در اصفهان برگزار شد.

به گزارش ايرنا، رييس پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان در اين همايش گفت: بيش از 500 نفر از متخصصان و مديران حوزه تغذيه و سلامت در همايش امنيت غذايي حضور دارند.

امير محمودزاده افزود: بيش از 520 مقاله به دبيرخانه اين همايش ارسال و 50 مقاله به عنوان برتر انتخاب شد.

وي با اشاره به اينكه امنيت غذايي در جهان يكي از مهمترين چالش‌ هاي پيش روي بشر است، ادامه داد: كمبود منابع آبي، افزايش آلاينده‌ هاي زيست محيطي، آفات و بيماري هاي گياهي و دامي، اثرات تغيير اقليم بر تدوين الگوي كشت و آثار ذرات معلق بر كشاورزي، اهميت توجه به موضوع امنيت غذايي را دو چندان كرده است.

رييس پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان از جمله محورهاي اين همايش را اثر آلاينده هاي اتمسفري و ذرات معلق بر عرصه كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست، نقش فناوري ها در پايش اثرات تغيير اقليم، كنترل اثر آلاينده ها در چرخه توليد مواد غذايي، گرمايش جهاني، آفات و بيماري هاي گياهي و دامي و اثرات تغيير اقليم بر تدوين الگوي كشت بيان كرد.

وي افزود: هدف از برگزاري اين همايش اطلاع رساني، فرهنگ سازي آموزش در زمينه امنيت غذايي، بررسي راهكارهاي علمي و پژوهشي اثرات تغيير اقليم بر مواد غذايي و راهكارهاي اجرايي كاهش آثار تغيير اقليم بر امنيت غذايي است.

محمودزاده افزود: در برگزاري اين همايش 20 نهاد استان مانند سازمان جهاد كشاورزي، دانشكده علوم جغرافيايي و برنامه ريزي دانشگاه اصفهان و اتاق بازرگاني با پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان همكاري كردند.

نخستين همايش تغيير اقليم و امنيت غذايي، بهمن سال گذشته در اصفهان برگزار شد.

پ/7140/607