همايش آموزشي راهكار جامع ترك سيگار برگزار مي شود

تهران-ايرنا-همايش آموزشي راهكار جامع ترك سيگار با حضور جمعي از متخصصان و افراد سيگاري و خانواده هاي آنها فردا جمعه در سالن همايش خانه معلم برگزار مي شود.

به گزارش گروه علمي ايرنا، هدف از برگزاري اين همايش آموزش راه هاي ترك سيگار به افراد سيگاري و خانواده هاي آنها به عنوان پشتيبان و حاميان اين دسته از افراد در مسير ترك اعتياد به سيگار و ارتقاي سلامت جامعه عنوان شده است.

معرفي جايگزين هاي سيگار، رژيم مناسب ترك سيگار، خودآموز ترك سيگار و طريقه همراهي با همسران سيگاري در ترك سيگار از جمله محورهاي اين همايش يك روزه است.

همچنين آموزش افراد سيگاري به منظور آشنايي با راه هاي علمي ترك سيگار براي كمك به خود و ارايه خودآموز به آنها از ديگر برنامه هاي اين همايش به شمار مي رود.

پرداختن به موضوع ترك سيگار از جنبه هاي روان درماني، رفتار درماني و دارو درماني از ديگر مباحث اين همايش است.

به گفته برگزار كنندگان همايش، اين برنامه به صورت خيريه برگزار مي شود و مخاطبان آن افراد سيگاري و خانواده هايشان هستند كه هزينه شركت كنندگان در اين همايش به كانون ناشنوايان ايران و كودكان بدسرپرست و بي سرپرست اهدا مي شود.

علمي1834**1599