طرح هم كد سازي تلفن ها در استان خراسان رضوي آغاز شد

مشهد- ايرنا- مدير عامل شركت مخابرات خراسان رضوي از آغاز اجراي طرح هم كد سازي تلفن هاي ثابت از دقايقي پيش در اين استان خبر داد.

علي ملك جعفريان چهارشنبه شب در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: از ساعت 22 امشب تمامي شماره تلفن هاي خراسان رضوي تغيير يافته و هر مشترك در سراسر استان داراي يك شماره منحصر به فرد خواهد بود.

وي اظهار كرد: بدين طريق تمامي شماره تلفن هاي ثابت خراسان رضوي هشت رقمي شده و تماس از يك نقطه به نقطه ديگر استان نياز به گرفتن كد ندارد.

وي خاطر نشان كرد: تمامي ساكنان خراسان رضوي مي توانند تغييرات حاصله در شماره تلفن خود را از طريق تماس با شماره 8070 جويا شوند.

وي ادامه دا: با اجراي طرح هم كدسازي، كد استان خراسان رضوي از 0511 به 051 تبديل شده و اگر مشترك خواسته باشد از خارج استان به هر شهرستان و هر مكاني از استان تماس داشته باشد، كافي است كد 051 را بگيرد تا تماس برقرار گردد.

مدير عامل شركت مخابرات خراسان رضوي افزود:بر طبق طرح هم كد سازي به اول شماره تلفن هاي شهرستان هاي مشهد، طرقبه، شانديز، سرخس، كلات، رضوي، فريمان، گلبهار و ملك آباد رقم سه افزوده شده است .

به گفته وي، همچنين به اول شماره تلفن هاي شهرستان هاي قوچان، جغتاي، نيشابور، جوين، سبزوار، خوشاب،فيروزه ،درگز و چناران رقم 4 اضافه شده است .

ملك جعفريان همچنين از اصافه شدن رقم 5 به اول شماره تلفن هاي شهرستان هاي تربت حيدريه، تربت جام، گناباد، كاشمر، خواف، تابياد، بجستان، بردسكن، باخرز، فيض آباد، خليل آباد، رشتخوار و زاوه خبر داد.

به گفته ويٰ، در برخي از شهرستان ها نيز دو رقم از شماره تلفن هاي آنان تغيير يافته است.

وي با اشاره به كاهش هزينه هاي تماس در داخل استان با اجراي طرح هم كد سازي، گفت: از اين پس تعرفه هر دقيقه مكالمه تلفن ثابت به ثابت از يك نقطه استان به ساير نقاط استان 30 ريال محاسبه مي شود.

وي در پايان افزود: بر اين اساس هزينه تعرفه هر دقيقه مكالمه ثابت به ثابت بين استاني 330 ريال و هر دقيقه مكالمه ثابت به همراه شركت ارتباطات سيار و ساير اپراتورها 625 ريال محاسبه مي گردد.

7487/659