طرح جامع تفصيلي چهار شهر استان قزوين تصويب شد

قزوين - ايرنا - مدير شهرسازي و معماري اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين از بررسي و تصويب طرح جامع تفصيلي شهرهاي رازميان، سگزآباد، آوج و نرجه در هفتمين نشست كارگروه امور زيربنايي و شهرسازي خبر داد.

'محسن اسماعيلي' روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: شهر رازميان در بخش رودبار الموت شرقي از توابع شهرستان قزوين با 67.7 هكتار محدوده مصوب، بيش از يك هزار و 905 نفر جمعيت دارد و افق چشم انداز آن تا سال 1405 ديده شده است.

وي با اشاره به شهر سگزآباد در بخش مركزي شهرستان بويين زهرا، افزود: مساحت محدوده اين شهر در طرح پيشنهادي 207 هكتار با هفت هزار و 879 نفر جمعيت مي باشد.

اسماعيلي ادامه داد: شهر آوج در بخش مركزي آوج با مساحت 177.4 هكتار و هفت هزار و 549 نفر جمعيت و شهر نرجه در بخش مركزي شهرستان تاكستان با 132 هكتار مساحت و شش هزار و 776 نفر جمعيت تا افق سال 1405 مي باشد.

وي اظهاركرد: طرح جامع تفصيلي شهرهاي رازميان، سگزآباد و آوج توسط مهندسان مشاور فجر توسعه و طرح جامع تفصيلي نرجه توسط مهندسان مشاور پارسوماش پايدار تهيه شده است.

مدير شهرسازي و معماري اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين تاكيد كرد: طرح هاي ياد شده پس از تصويب در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، براي تصويب نهايي به شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ارسال خواهد شد.

اسماعيلي با اشاره به ملي بودن اعتبارات اين طرح ها و تامين آن از سوي وزارت راه و شهرسازي، اظهاركرد: اعتبارات در نظر گرفته شده براي شهر نرجه و آوج هر يك 550 ميليون ريال، سگزآباد 650 ميليون ريال و رازميان 450 ميليون ريال مي باشد.

وي يادآور شد: در طرح هاي پيشنهادي سعي شده كه سطح و سطوح سرانه ها متناسب با جمعيت افق طرح و با در نظرگرفتن حوزه نفوذ با اولويت تامين كاربري هاي عمومي لحاظ شده و براساس مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران نيز حريم شهرهاي ياد شده حداكثر تا پنج برابر محدوده مصوب طرح ها تعيين شده است.

اسماعيلي در پايان گفت: در حال حاضر به غير از شهرهاي سيردان كه طرح جامع تفصيلي آن از سوي استانداري قزوين در حال تهيه مي باشد و شهر محمديه كه طرح هادي آن تازه مصوب شده، تمامي 23 شهر استان قزوين داراي طرح هاي جامع، تفصيلي و جامع تفصيلي مي باشند.

627/ 614