كل بدهی خارجی ایران 6.6 میلیارد دلار اعلام شد

تهران - ایرنا - بانك مركزی كل بدهی های خارجی ( تعهدات بالفعل) كشور در پایان بهمن ماه سال 92 (براساس سررسید اولیه بدهی ها) را 6 میلیارد و 631 میلیون دلار اعلام كرد.

به گزارش ایرنا و براساس آمارهای بانك مركزی، كل بدهی های خارجی كشور نیز در كوتاه مدت در پایان همین دوره 644 میلیون دلار و به صورت میان مدت و بلندمدت 5 میلیارد و 987 میلیون دلار برآورد شد.

براساس این آمار، رقم كل بدهی ارزی ایران در پایان فروردین ماه سال گذشته 7 میلیارد و 370 میلیون دلار، در پایان اردیبهشت 7 میلیارد و 226 میلیون دلار، در پایان خرداد 7 میلیارد و 114 میلیون دلار، در پایان تیرماه 7 میلیارد و 86 میلیون دلار، در پایان مردادماه 6 میلیارد و 873 میلیون دلار، در پایان شهریور 6 میلیارد و 298 میلیون دلار، در پایان مهرماه 6 میلیارد و 178 میلیون دلار، در پایان آبان 5 میلیارد و 867 میلیون دلار و در پایان آذرماه 6 میلیارد و 525 میلیون دلار است.

پیش از این، بانك مركزی كل بدهی های خارجی در پایان سال گذشته را 7 میلیارد و 682 میلیون دلار اعلام كرده بود.

اقتصام(1)9141**1558

سرخط اخبار اقتصاد