شرق تهران درآستانه  بحران بي آبي

تهران بزرگ-ايرنا، معاون مهندسي وتوسعه شركت آب و فاضلاب استان تهران با ذكر اينكه سامانه آبرساني شرق تهران به بحران بي آبي نزديكتر شده توصيه كرد: شهروندان صرفه جويي را جدي تر بگيرند.

به گزارش خبرنگار ايرنا'عليرضا نوذري پور' روز دوشنبه در نشستي خبري ضمن اشاره به كاهش نزولات جوي در سال 91-92 اظهار كرد: شرايط نزولات جوي در سال آبي 90-91 از وضعيت بهتري برخوردار بود به گونه اي كه 420 ميليمتر بارندگي رخ داد و ذخاير سدها را خوب كرد.

وي با بيان اين مطلب كه سال گذشته 30 درصد كاهش نزولات جوي داشته ايم گفت: 36 درصد كاهش بارندگي در شش ماه اخير نسبت به مدت مشابه سال گذشته روي داده كه نسبت به سال آبي 91-90 كاهشي 40 درصدي را رقم زده است.

نوذري پور گفت: كاهش نزولات جوي در سامانه شرق تهران بيشتر اثر گذار بوده و همين موضوع سبب نزديكتر شدن اين سامانه به بحران بي آبي شده است.

وي سدهاي تامين كننده آب سامانه شرق تهران را لار و لتيان برشمرد و افزود: گرماي بي سابقه اي كه تابستان گذشته روي داد موجب كاهش حجم ذخاير اين 2 سد شده است.

نوذري پور پيش بيني كرد: تا قبل از پايان سال حجم بارندگي ها افزايش يابد كه متاسفانه اين امر محقق نشده و شرايط كم آبي را ايجاد كرده است.

وي با اشاره به اين مطلب كه ذخاير استراتژيك آب در استان تهران تا پيش از اين يك ميليون و 200 هزار متر مكعب بود افزود: متاسفانه اكنون اين ذخاير به 700 هزار متر مكعب كاهش يافته است.

معاون مهندسي وتوسعه شركت آب و فاضلاب استان تهران با بيان اين مطلب كه استان تهران در شرايطي قرار دارد كه جمعيت آن با منابع آب همخواني ندارد گفت:تجديد نظر در رفتار مصرفي شهروندان ضرورت انكارناپذير است.

تهرام564/9977