طرح مجموعه شهري قزوين در شورايعالي شهرسازي مورد بررسي قرار گرفت

قزوين - ايرنا - معاون شهرسازي و معماري اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين گفت: طرح مجموعه شهري قزوين به همراه هفت شهر پيراموني آن شامل اقباليه، الوند، محمودآباد، شريفيه محمديه و بيدستان در نخستين نشست شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مورد بررسي قرار گرفت.

'محسن اسماعيلي' روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: مجموعه شهري قزوين به عنوان ششمين طرح مورد بررسي در شورايعالي شهرسازي و معماري ايران پس از شهرهاي تهران، مشهد، تبريز، اصفهان و شيراز مي باشد.

وي اظهاركرد: مسايل ديده شده در اين طرح شامل ايفاي نقش و سهم موثر در تحقق سند چشم انداز و برنامه توسعه ملي، تقويت نقش و وظيفه شهر قزوين بعنوان يكي از شهرهاي مياني بزرگ كشور، ايفاي نقش مكمل در رابطه با هم افزايي مجموعه ها و محدوده هاي پيراموني بويژه مجموعه شهر تهران و استان هاي گيلان، همدان و زنجان، تقويت پايداري و پويايي زيست محيطي، تنظيم روابط و ساختار دروني مجموعه شهر قزوين و در نهايت ايفاي نقش گره گاهي و مركز ثقل در نظام حمل و نقل باراندازي و انبارداري در سطوح ملي و منطقه اي مي باشد.

اسماعيلي با اشاره به اينكه اين طرح نقش و سياست توسعه فضاهاي كانون سكونتي را تعيين مي سازد، تاكيد كرد: وسعت طرح مجموعه شهري قزوين 1/9 درصد استان بوده كه 59 درصد جمعيت استان و 72 درصد جمعيت شهري استان قزوين را شامل مي شود.

وي با اشاره به محدوده جغرافيايي اين طرح، اضافه كرد: در بخش شمالي تا حوزه كامان و زرشك، در بخش شرقي تا نيروگاه شهيد رجايي قزوين، از غرب تا كوهين و از جنوب تا حوزه ليا و تا نزديكي هاي تاكستان را دربرمي گيرد.

اين مسوول گفت: عدالت اجتماعي و قضايي در قلمرو مجموعه شهري، احترام به طبيعت و محيط زيست، تضمين پايداري توسعه و كاهش فقر و گسترش رفاه را مي توان از جمله ارزش هاي آرماني اين مجموعه عنوان كرد كه در نهايت بايستي محقق گردد.

وي به چشم انداز اين طرح نيز اشاره كرد و افزود: مجموعه شهر قزوين شهري يكپارچه، پويا و متوازني است كه متشكل از شهرهاي همكار، مركزي براي تعامل و مبادلات آموزشي - پژوهشي - فرهنگي - اقتصادي و حمل و نقل در سطح مناطق و شبكه شهرهاي مياني بزرگ كشور و برخوردار از هم افزايي صنايع پاك، خدمات برتر و كشاورزي دانش بنيان و گردشگري مبتني بر تاريخ و فرهنگي ايراني و اسلامي خواهد بود.

627/ 614