تغييرآب وهوا و رشدجمعيت دو عامل تداوم خشكسالي تا سال 2100

تهران-ايرنا- نتايج يك مطالعه كه به تازگي انجام شده است نشان مي دهد كه تغيير آب و هوا و رشد جمعيت عامل بروز 80 درصد خشكسالي ها تا سال 2100 خواهد بود.

به گزارش ايرنا از ديلي ميل، دانشمندان هشدار دادند كه اروپا در سال هاي آينده به دليل تغيير آب و هوا و افزايش مصرف آب دچار خشكسالي بيشتر خواهد شد.

بر اساس اين گزارش، تا پايان قرن حاضر جنوب اروپا خشكسالي بيشتري را تحمل خواهد كرد.

اين تحقق جديد كه توسط محققان كميسيون اروپا انجام شده است، نشان مي دهد كه كمبود آب با توجه به افزايش جمعيت و تقاضاي بيشتر براي مصرف آب بدتر مي شود.

خشكسالي مي تواند اثرات اقتصادي و اجتماعي جدي بر جاي گذارد و تصور مي شود كه تنها در سه دهه گذشته بيش از 100 ميليارد يورو (يا 83 ميليارد پوند) براي اروپا هزينه داشته است.

محققان با استفاده از الگوهاي رايانه اي پيش بيني مي كنند كه كدام قسمت هاي اروپا بيشتر تحت تاثير افزايش دما و افزايش مصرف آب قرار مي گيرد.

'جيواني فروزيري' محقق خطرات آب و هوايي در مركز تحقيقات آب و هواي كميسيون اروپا گفت: تحقيقات نشان مي دهد كه بستر رودخانه هاي زيادي به ويژه در قسمت هاي جنوبي اروپا به دليل تغيير آب و هوا دچار كمبود آب شده اند.

در اين مطالعه محققان الگوهاي آب و هوايي و هيدرولو‍ژيكي سناريوهاي مختلف را تا سال 2100 بررسي كردند.

نتايج اين مطالعه كه در نشريه Hydrology and Earth System Sciences منتشر شد ، همچنين نشان مي دهد كه تا سال 2100 متوسط درجه حرارت جهاني 3.4 درجه سانتيگراد افزايش مي يابد.

دانشمندان پيش بيني كرده اند كه تا سال 2100 خشكسالي طولاني مدت تر و مكرر تر مي شود و هشدار مي دهند كه اين گرما براي اروپا به ويژه مناطق جنوب اروپا حتي شديدتر نيز خواهد بود.

بر اساس اين تحقيق تا پايان قرن حاضر، قسمت هاي جنوب اروپا از جمله شبه جزيره ايبري و ايتاليا نسبت به زمان حاضر ، 80 درصد خشكسالي بيشتري را تجربه خواهند كرد.

علمي(6)**2038**1581