رییس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تعیین شد

تهران - ایرنا - وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری با صدور حكمی «نسرین نورشاهی» را به عنوان رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی منصوب كرد.

«رضا فرجی دانا» در حكم انتصاب رئیس جدید موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی خطاب به نورشاهی آورده است: انتظار می رود با توكل برخدای سبحان و پیروی از آموزه های اسلامی، ماموریت ها و وظایف مصوب را با عنایت به راهبردهای دولت تدبیر و امید و با بهره گیری از تمامی امكانات و نیروهای علمی و كارشناسی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در چارچوب برنامه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی به انجام رسانید و نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام و علم و فناوری ایفا كنید.

نورشاهی دارای مدرك دكتری مدیریت آموزشی، استادیار و عضو هیات علمی گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی است.

وی تاكنون در 13طرح پژوهشی به عنوان مجری و همكار حضور داشته و 18 مقاله علمی تالیف كرده است.

عضویت در شورای پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، شورای علمی دانشگاه هنر، هیات تحریریه نامه آموزش عالی و فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از دیگر سوابق وی است.

پیش از این، « مسعود هادیان دهكردی» عهده دار ریاست موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی بود.

فراهنگ(1)**1055**1588