یافته های نظرسنجی ایرنا: دولت روحانی ایران دوستی را جایگزین ایران هراسی كرد

تهران - ایرنا - بیش از 70 درصد از شركت كنندگان در یك نظرسنجی، معتقدند كه دولت حسن روحانی در 100 روز گذشته توانسته «ایران دوستی» را جایگزین «ایران هراسی» كند.

در این نظرسنجی كه ایرنا در میان شهروندان تهرانی انجام داده 72.7 درصد پاسخگویان با تعیین طیف «خیلی زیاد» ، «زیاد» و « تا حدی»، نظر داده اند كه دولت یازدهم در ایجاد ذهنیت ایران دوستی در جهان موفق بوده است.
یافته های این نظرسنجی نشان می دهد كه قریب به 80 درصد شهروندان تهرانی معتقدند دولت یازدهم در 100 روز گذشته بیش از همه در زمینه سیاست خارجی موفق عمل كرده است.
78.8 درصد پاسخگویان گفته اند دولت دكتر روحانی توانسته در این مدت در زمینه سیاست خارجی موفق عمل كند.
51.1 درصد این باور را دارند كه دولت در بهبود رابطه با كشورهای غربی و آمریكا موفق بوده و 40.1 درصد هم موفقیت دولت را در زمینه كاهش تحریم ها برجسته كرده اند.
در خصوص رابطه با كشورهای منطقه نیز نزدیك به نیمی( 48.4) از آنان دولت را در برقراری این رابطه «خیلی زیاد» و «زیاد» موفق ارزیابی كرده اند.
44.4 درصد پاسخگویان گفته اند كه دولت «تا حدی» در عمل به وعده هایش موفق بوده است. 19.2 درصد این موفقیت را « كم» و 18.5 درصد هم « زیاد» دانسته اند.
جوانان كمتر از 25 سال بیش از همه گروه های سنی به «توانایی» دولت یازدهم در عمل به وعده ها ایمان دارند. 29.7 درصد گفته اند كه این دولت می تواند تا حد «خیلی زیاد» یا « زیاد» به وعده هاش عمل كند.
هرچه سن افزایش پیدا می كند، احتیاط پاسخگویان در این زمینه هم بیشتر می شود. به طوری كه 55 ساله ها و رده های سنی بالاتر از آن و گروه سنی 45 تا 55 سال این میزان توانایی را به ترتیب «خیلی كم» و «كم» ارزیابی كرده اند.
در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی، از نظر پاسخگویان تهرانی دولت آخرین امتیاز نظرسنجی را می گیرد.
در حوزه مسائل اقتصادی كمتر از نیمی از پاسخگویان ( 40.5 درصد) بر این باورند كه بانك مركزی در این زمان نتوانسته به استقلال برسد و حتی برخی هم معتقدند این اتفاق رخ نخواهد داد.
همچنین 60.2 درصد شهروندان تهرانی كه مورد سنجش قرار گرفته اند گفتند كه در این مدت دولت جدید در مهار نقدینگی ناموفق بوده و 80.2 درصد هم گفته اند كه دولت نتوانسته برای معضل بیكاری كاری انجام دهد.
این نظرسنجی، توسط گروه نظرسنجی دفتر پژوهش های خبری ایرنا انجام گرفته است.
1516