حسینی:هرگونه مقایسه فعالیت های هسته ای ایران با دیگر کشورها غلط است ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/04/11 سیاسی.وزارت خارجه .سخنگو سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: برنامه هسته ای دیگر کشورها با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران که ماهیت صلح آمیز داشته است به لحاظ ماهوی کاملا متفاوت و متمایز می باشد و هرگونه مقایسه در این زمینه غلط است.
سیدمحمد علی حسینی این مطلب را در پاسخ به سوال خبرنگاری مطرح کرد که از وی پرسید: برخی رسانه های آمریکا با شبیه سازی و القای ارتباط بین مسایل صلح آمیز اتمی جمهوری اسلامی با کره شمالی به نوعی در تعقیب سیاست فضاسازیهای رسانه ای با اهداف مغرضانه بوده است. ارزیابی شما در قبال این شبیه سازیها و القائات چیست ؟ حسینی در پاسخ خود تصریح کرد: تمام فعالیتهای هسته ای جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت مستمر آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده و کاملا مطابق مقررات ان پی تی اقدام نموده و تمامی گزارشهای آژانس عدم انحراف در برنامه اتمی کشورمان را تایید کرده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران خاطرنشان کرد: بنابراین هرگونه مقایسه ای بین فعالیت های جمهوری اسلامی ایران و کشورهایی که چنین ویژگیهایی را ندارند مقایسه ای غیرمنطقی و غلط و عموما با اغراض سیاسی طراحی شده است.
حسینی با اشاره به راهبردهای کلان جمهوری اسلامی ایران در خصوص برنامه صلح آمیز اتمی تصریح کرد: راهبرد جمهوری اسلامی همواره مبتنی بر اصول و ارزشهای اسلامی و مقررات بین المللی استوار بوده است و هیچگاه بدنبال اغراض غیر صلح آمیز نبوده و نخواهد بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: تمام قرائن موجود بیانگر این است که جمهوری اسلامی ایران صرفا بدنبال احقاق حقوق مشروع و قانونی و در قالب آژانس بین المللی انرژی اتمی می باشد.
1531 شماره 040 ساعت 09:01 تمام

سرخط اخبار جهان