مراقبت از سلامت روان سالمندان در كنار سلامت جسمي ضروري است

تهران - سالمندي و پير شدن يك فرآيند طبيعي و عمومي است كه بايد درنهايت آرامش و سلامت جسمي و رواني سپري شود بنابراين وضعيت سلامت روان سالمندان يكي از موضوعاتي است كه بايد توجه ويژه اي به آن شود.

به گفته متخصصان و پزشكان مسايل و بيماري هاي سالمندان ازجمله افزايش خطر مرگ با بالا رفتن سن و وجود بيماريهاي مزمن همواره در همه جوامع مشترك است.

يكي از مهمترين مواردي كه فرد سالمند با آن روبرو مي شود احتمال بروز افسردگي و تغييرات درخلق و خوي است به طوري كه افراد 50 سال به بالا تغييرات تدريجي شخصيتي خود را به حساب پيري مي گذارند.

علت افسردگي در سالمندان مانند افراد جوانتر، اجتماعي رواني و زيستي است كه تمايل به دائمي شدن دارد و فاكتورهاي خطر فراواني جهت ابتلا سالمندان به مشكلات روحي و رواني را به وجود مي آورد.

به گفته كارشناسان بهداشتي اختلالات روان شناختي در سالمندان به دليل محروميت هاي مختلف اجتماعي، پايين بودن كيفيت زندگي، اختلالات شناختي، ناتواني و افزايش خطر اختلالات جسمي بروز مي كند.

انزوا و تغيير در فعاليت هاي اجتماعي مانند بازنشستگي، وضعيت زندگي زناشويي به شكل سالمند بيوه، مطلقه يا متاركه كردن، وضعيت اقتصادي و اجتماعي پائين، بيماريهاي ناتوان كننده، درد كنترل نشده، بيخوابي و اختلاللات عملكردي - شناختي از جمله عواملي است كه مشكلات روحي و رواني سالمندان را بيشتر مي كند.

به گفته برخي از متخصصان و مشاوران ايجاد شناخت صحيح نسبت به عناصر مثبتي كه در زندگي فعلي فرد سالمند وجود دارد دلايل اميدواركننده اي براي زندگي كردن ايجاد مي كند.

كارشناسان بهداشتي راهكارهاي موثر در برخورد با سالمندان مبتلا به افسردگي را درك مسايل رواني و عاطفي افراد سالمند، نياز به كسب آگاهي، مطالعه و دريافت آموزش هاي لازم و بحث و گفت وگو در مورد مشكلات روانشناختي خاص دوران سالمندي معرفي مي كنند.** وضعيت سلامت رواني سالمندان در زنان بدتر از مردان است

براساس يك تحقيق جديد كه اخيرا در شهر تهران به منظور وضعيت سلامت روان سالمندان صورت گرفته در تمام حيطه هاي كيفيت زندگي مرتبط با سلامت، به جز درد جسماني و سلامت عمومي وضعيت مردان بهتراز زنان است. مشكلات سلامت رواني زنان به جز افسردگي بيشتر از مردان است.

براساس مطالعاتي كه صورت گرفته وضعيت سلامت رواني سالمندان در شهر تهران در زنان بدتر از مردان و ميزان افسردگي، اضطراب و اختلالات خلقي در زنان بيشتر از مردان است.

بيش از نيمي از سالمندان تهراني دچار اختلالات سلامت روان شامل اضطراب، افسردگي، علائم جسماني و عملكرد اجتماعي هستند كه نزديك به دو سوم زنان سالمند و كمتر از نيمي از مردان در شهر تهران دچار اختلالات هستند.

اين آمار از آمارگيري كه در سال 1999 براي بررسي شيوع اختلالات رواني در جمعيت 65 ساله و بالاتر در سراسر كشور صورت گرفت، به مراتب بيشتر است.

براساس اين تحقيق افزايش شيوع اختلالات رواني مي تواند سبب كاهش حمايت هاي خانوادگي، افزايش عوامل تنش زا و مشكلات اقتصادي و اجتماعي بيشتر در شهرهاي بزرگ شود.

در بخش ديگري از اين تحقيق آمده است، سالمندان ساكن مناطق 3، 5 و 21 شهرداري تهران به ترتيب بهترين وضعيت سلامت روان را داشتند در حالي كه بدترين وضعيت سلامت رواني به ترتيب مربوط به سالمندان مناطق 20، 19، 16 شهرداري بوده كه در تمام مناطق شيوع اختلالات رواني در سالمندان زن بيش از مردان بود.

اجتمام(5)9188**1558

سرخط اخبار جامعه