همانند سازي يكي ازقديمي ترين نسخه هاي خطي كليات سعدي درهند

دهلي نو - مدير مركز بين المللي ميكروفيلم نور در هند گفت كه همانند سازي يكي از قديمي ترين ترين نسخه هاي خطي كليات سعدي در جهان، به مناسبت روز سعدي از روز يكشنبه در اين كشور آغاز شد.

'مهدی خواجه پیری' روز یكشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این نسخه بسیار نفیس با سر لوح های زرین و خط های نسخ و نستعلیق و شكسته در 429 برگ در شعبان سال 770 هجری قمری به دستور جلال الدین محمد تورانشاه وبه قلم حسن الحافظ كتابت شده است.

وی گفت :چاپ همانند كلیات سعدی كه به امر تورانشاه ممدوح حافظ كتابت شده و وجود تفاوتهای موجود در این نسخه با نسخه های دیگر كلیات سعدی كه با تصحیح محمد علی فروغی و اقبال آشتیانی به چاپ رسیده می تواند نظر محققین و پژوهشگران را به خود جلب كند.

مهدی خواجه پیری افزود: اهمیت این نسخه از دوجهت است یكی اینكه این نسخه ازروی نسخه های 627 و 734 هجری قمری نوشته شده كه ازلحاظ درستی عبارات، بسیار ارزشمند است و دیگر اینكه به دستور كسی كتابت شده كه بسیار ممدوح حافظ شاعر بزرگ ایرانی است.

وی گفت: این نسخه از قدیمی ترین ترین نسخه های خطی كلیات سعدی درجهان است كه دركشور هند وجود دارد.

جلال الدین تورانشاه وزیر باكفایت و دانشمند شاه شجاع مظفری در سالهای 776 تا 786 قمری از وزرا و مقربین درگاه شاه شجاع بود و در دوران حكومت زین العابدین فرزند شاه شجاع به مدت چند ماه از رجال درجه اول حكومت بشمار می آمد وی در بیست و یكم صفر 787 در گذشت.

تورانشاه مكرّر مورد مدح حافظ شیرازی قرار گرفته و علاوه بر چند غزل و قطعه كه نام او در آنها ذكر شده به احتمال قوی غزلهائی كه محتوی نام آصف عهد، آصف دوران، آصف ملك سلیمان خواجه وزیر و خواجه جهان است در مدح وی سروره شده است.

حافظ شاعر بزرگ ایرانی نیزدر مدح تورانشاه اشعار متعددی از جمله بیت ' آصف عهد زمان جان جهان تورانشاه

كه در این مزرعه جزدانه خیرات نگاشت '، دارد.

آساق** 589**1577