رنگین پوستان در آمریکا همچنان با تبعیض های نژادی رو به رو هستند # خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/12/01 اجتماعی.سیاه پوستان.آمریکا.سفید پوستان تهران - علی رغم اینکه سفید پوستان آمریکایی بیشترین جرایم را در این کشور مرتکب می شوند،اما تعداد زندانیان رنگین پوست در زندان های آمریکا بیشتر از سفید پوستان است. به گزارش روز شنبه ایرنا، پایگاه انجمن خدمات حقوقی به والدین زندانی اعلام کرد ، 7/12 درصد از کل جمعیت آمریکا را آفریقایی تبارها تشکیل می دهند، اما تنها 15 درصد از مصرف کنندگان مواد مخدر در آمریکا آفریقایی تبار هستند و 72 درصد از کل مصرف کنندگان مواد مخدر در آمریکا را سفید پوستان تشکیل می دهند. براساس این گزارش ، 8/36 زندانیان جرایم مرتبط با مواد مخدر و نیز 2/48 درصد از افراد بزرگسال در بند زندان های ایالتی و فدرال و بازداشتگاه های محلی و 5/42 درصد از زندانیان محکوم به مرک را آفریقایی تبارهای آمریکا تشکیل می دهند. این در حالی است که از هر 100 هزار زن آفریقایی تبار آمریکایی، 205 نفر در زندان به سر می برند که این رقم در مقایسه با زنان لاتین تبار آمریکایی بیش از 3 برابر ( از هر 100 هزار نفر 60 نفر ) و زنان سفید پوست 6 برابر ( از هر 100 هزار نفر 34 نفر) بیشتر است. این انجمن خاطر نشان می سازد: تعداد زندانیان آفریقایی تبار مرد در آمریکا، چهار برابر از تعداد مردان سیاه پوست در زندان های آفریقای جنوبی بیشتر است. در سال 1986، پیش از آن که حداقل الزامات قانونی در رابطه با جرایم سنگین به اجرا در آید، میانگین احکام صادره علیه آفریقایی تبارهای محکوم به جرایم مرتبط با مواد مخدر، 11 درصد بیشتر از افراد سفیدپوست بود. در سال 1990، یعنی چهار سال پس از اجرایی شدن قوانین شدیدتر علیه جرایم مربوط به مواد مخدر، میانگین احکام صادره علیه آفریقایی تبارها به 49 درصد افزایش یافت. در سال 1997،یک میلیون 460 هزار آفریقایی تبار آمریکایی از میان 10 میلیون و 400 هزار آفریقایی تبار واجد شرایط رای دهی به علت محکومیت حق رای خود را از دست دادند. از هر سه مرد آفریقایی تبار بین 20 تا 29 سال، یک نفر تحت نظارت تادیبی یا کنترل زندگی می کند. این انجمن در ارتباط با لاتین تبارهای آمریکا اشاره می کند: لاتین تبار ها 11 درصد جمعیت آمریکا را تشکیل می دهند که 10 درصد از این تعداد مواد مخدر مصرف می کنند. 5/22 درصد در زندان های ایالتی به علت جرایم مرتبط با مواد مخدر زندانی هستند و 6/18 درصد از افراد بزرگسال در بند زندان های ایالتی یا فدرال و بازداشتگاه های محلی را تشکیل می دهند. تعداد کودکان آفریقایی تباری که والدین خود را در زندان می بینند (7 درصد ) تقریبا 9 برابر از کودکان سفید پوست بیشتر بود. در وضعیتی مشابه، بچه های لاتین تبار سه برابر بیشتر (6/2 درصد) از بچه های سفید پوست ممکن است والدین خود را پشته میله های زندان ببینند. بومیان آمریکا کم تر از یک درصد جمعیت آمریکا را تشکیل می دهند. بیش از 4 درصد بومیان آمریکا تحت نظارت تادیبی قرار دارند ( در مقایسه با 2 درصد از سفید پوستان ). بومیان آمریکا نسبت به کل جمعیت این کشور، دو برابر بیشتر در معرض جرایم خشونت آمیز قرار می گیرند و 60 درصد این قربانیان سفید پوستان را عامل جرایم خشونت آمیز علیه خود تشریح می کنند. م.ف ** 1506

سرخط اخبار جهان