اسلام آباد - مقامهاي دولتي و احزاب سياسي پاكستان با اعلام حمايت از اجراي پروژه انتقال گاز ايران به پاكستان، گفتند: پروژہ انتقال گاز از ايران براي پاسخ به نيازھاي انرژي در اين كشور بسيار حائز اھميت است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا ، مقامهای پاكستانی در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی در حاشیه برنامه سخنرانی آصف علی زرداری رییس جمهوری این كشور در پارلمان ملی پاكستان ،به دولت كشورشان توصیه كردند ھر نوع فشار خارجی در زمینه پروژہ گاز ایران را مردود شمارند و نسبت به اجرا و بهره برداری از این پروژه عظیم عمل نمایند.

'چودری احمد مختار' وزیر دفاع پاكستان خاطر نشان كرد: اسلام آباد روابط بسیاری قوی با ایران دارد و ما برای ارتقای سطح همكاریها و تعاملات بین دو كشور به بالاترین نقطه تلاش می كنیم.

وی پروژہ انتقال گاز ایران به پاكستان را برای رفع بحران انرژی كشورش مھم توصیف كرد و افزود: ما در تلاش برای تكمیل این پروژہ عظیم در زمان مقرر ھستیم.

'فاروق ستار' وزیر دولت پاكستان در امور شھروندان خارج از كشور در گفت وگو با ایرنا، روابط دوجانبه اسلام آباد – تھران را بسیار پایدار توصیف كرد و گفت: ھمكاری ھا و روابط دو كشور آنقدر مستحكم بوده كه حتی با تغییر دولت ھا تاثیری روی آن نگذاشته است.

وی تاكید كرد: جمھوری اسلامی ایران و پاكستان باید برای غلبه بر چالش ھایی كه ھر دو كشور امروز در سطح بین المللی با آن روبرو ھستند، روابط و ھمكاری ھای دوجانبه را افزایش دھند.

عضو ارشد جنبش متحدہ قومی پاكستان تصریح كرد: افزایش و ارتقای سطح روابط تجاری بین ایران و پاكستان به مدت زمان بیشتری نیاز دارد، ھمچنین مشاركت در پروژہ انتقال گاز از ایران ، فرصتی مغتنم برای نزدیك تر شدن هرچه بیشتر ایران و پاكستان خواھد بود.

وی تاكید كرد: این پروژہ عظیم نه تنھا به ثبات اقتصادی پاكستان و منطقه كمك می كند، بلكه برای تقویت اقتصادی ایران و پاكستان مفید خواهد بود.

'ذوالفقار علی مگسی' فرماندار ایالت بلوچستان پاكستان در گفت وگو با ایرنا، كشورش را دارای بھترین روابط با جمھوری اسلامی ایران عنوان كرد.

وی تاكید كرد: پاكستان باید در تكمیل پروژہ انتقال گاز ایران به كشورش پیشقدم بوده و این موضوع را زودتر به سرانجام برساند.

فرماندار ایالت بلوچستان درباره فشارھای خارجی بر برنامه ھای صلح آمیز هسته ای ایران، گفت: اگر غرب دارای فناوری ھسته ای است، پس چرا جمھوری اسلامی نباید از این فناوری بهره ببرد.

'میر ھزار خان بجرانی' وزیر دولت پاكستان در امور ھماھنگی ایالات این كشور نیز در گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت: ایران كشور برادر پاكستان است و ما ھموارہ دارای روابط دوستانه و برادرانه با جمھوری اسلامی ھستیم.

وی با اشارہ به اینكه مردم پاكستان و ایران دارای روابط بسیار نزدیكی ھستند، ابراز امیدواری كرد: دو كشور روابط و ھمكاری ھای دوجانبه خود را تقویت كرده و افزایش دهند.

وزیر دولت پاكستان دربارہ پروژہ مشترك گاز ایران و پاكستان، افزود: ما انشاء اللہ اقدامات خود را برای احداث خط لوله در محدودہ پاكستان انجام خواھیم داد، جمھوری اسلامی ایران در این پروژه عظیم و مشترك , تعھدات خود را در احداث خط لوله ھای انتقال گاز تكمیل كردہ است.

وی روابط كشورش با جمھوری اسلامی را بر اساس واقعیت و احترام متقابل عنوان كرد و گفت: ایران و پاكستان روابط رو به گسترش و مستحكم خود را حفظ خواھند كرد.

میر بجرانی تاكید كرد: ھر كشوری حق استفادہ از فناوری صلح آمیز ھسته ای را دارد و ھمانگونه كه ایران نیز از استفادہ از این فناوری در مقاصد صلح آمیز خبر دادہ است , پس توسعه فناوری هسته ای نیز حق مسلم جمھوری اسلامی خواهد بود و بنابراین جامعه بین المللی نسبت به برنامه هسته ای ایران نباید اعتراضی نشان دھد.

'مولانا فضل الرحمان' رھبر حزب جمعیت علمای اسلام شاخه فضل در گفت وگو با خبرگزاری جمھوری اسلامی ایران خاطر نشان كرد: با توجه به دستور المعل و سیاست ھای خارجی حزب جمعیت علمای اسلام ، پاكستان باید روابط خود را با كشورھای ھمسایه از جمله ایران و چین افزایش دھد.

وی تاكید كرد: پاكستان، جمھوری اسلامی ایران را به عنوان مھم ترین و نزدیك ترین ھمسایه برادر خود دانسته و اھمیت زیادی را در روابط خود با ایران قائل است .

مولانا فضل الرحمان ادامه داد: ما به طور كامل از اجرای پروژہ خط لوله انتقال گاز ایران به پاكستان كه منجر به پایان بحران انرژی در كشورمان می شود، حمایت می كنیم.

وی با اشارہ به اینكه دولت پاكستان باید ھمكاری و روابط خود با ایران را توسعه دھد، تاكید كرد: جمھوری اسلامی ایران و پاكستان كاملا قادر به حل مشكلات منطقه با استفادہ از یك استراتژی مشترك ھستند.

آساق ** 1095**5981

سرخط اخبار جهان