اراك- كاروان 250 نفري جوانان بسيجي پايگاه هاي مقاومت بسيج حوزه مقاومت شهيد چمران سپاه ناحيه اراك روز دوشنبه در قالب كاروان راهيان نور عازم خوزستان شدند.517/686

سرخط اخبار استان‌ها