اهواز- جاذبه هاي متعدد گردشگري و مناطق طبيعي بكر، همچنين آثارباستاني و كهن استان خوزستان ،هرساله به ويژه ايام نوروز گردشگران داخلي و خارجي زيادي را به خود جلب مي كند.

همانطوركه می دانید خوزستان ازقطت های گردشگری ایران است .این استان با مساحتی بالغ بر 67 هزار و 282 كیلومتر مربع در جنوب غربی ایران واقع است و ج‍م‍‍ع‍ی‍ت‌ ك‍ن‍ون‍‍ی‌ آن چ‍‍ه‍‍ار م‍ی‍ل‍ی‍ون‌ و 234 ‌ه‍ز‌ار ن‍ف‍ر ب‍ر‌آورد ش‍ده‌ ك‍ه‌ 33 درص‍د ‌آن‌ ر‌ا روس‍ت‍‍ائ‍ی‍‍ان‌ ت‍ش‍ك‍ی‍ل‌ م‍‍ی‌ د‌ه‍ن‍د.

خوزستان مناطق بكر و دیدنی زیادی دارد كه از آن جمله می توان به وجود تالاب هورالعظیم، باتلاق ها، نی زارها وسواحل زیبای خلیج فارس در جنوب و كوههای بلند و برفگیر در تمامی نقاط شمالی استان و جلگه بسیار پست و گرم شرق خوزستان اشاره كرد.

همچنین وجود دریاچه پشت سدهای استان ازجمله دز كه به عنوان ششمین سد مرتفع جهان شناخته شده، وسد های كارون 3، كرخه و شهید عباس پور و خلیل خان (چهل بری) امكانات فراوانی برای بهره برداری های گردشگری در این استان فراهم آورده است.

وجود چشمه های آب گرم و معدنی عین خوش، دهلران، گراب، سیزنگر، گلگیر، در استان زمینه های دیگری برای اكوتوریسم فراهم آورده كه هریك از آنها استفاده های درمانی متفاوتی دارند،

استان خوزستان با داشتن آثار و بناهای تاریخی به جای مانده از تمدنهای پیشین كه در طول تاریخ حیات خود به طور مستمر ومداوم بر این سرزمین حكومت كرده اند، از جاذبه های توریستی قابل ملاحظه ای برخوردار است.

در كمتر سرزمینی می توان تمدن هایی تا این حد متعالی و پیوسته را مشابه استان خوزستان پیدا كرد، تمدن و آثار به جای مانده از حكومت عیلامیان در شوش، هفت تپه، چغازنبیل، ایذه و بهبهان، هخامنشیان درشوش، اشكانیان در مسجد سلیمان، ساسانیان در شوشتر، دزفول، بهبهان و رامهرمز و بالاخره تمدن دوره اسلامی در اكثر نقاط این استان، همگی گویای تاریخ ارزنده و پربار این سرزمین و جزو میراثهای گرانقدر فرهنگی كشور محسوب می گردد.

از جمله مناطق دیدنی طبیعت استان ، كوههایی با قله های پوشیده از برف ایذه، دامنه های سرسبز اطراف این شهر، نرگس زارهای وسیع بهبهان ودشت های لاله های واژگون رنگارنگ لالی و مسجدسلیمان می توان نام برد.

منطقه گردشگری 'مال آقا 'یكی از روستاهای است كه در 32 كیلومتری شهرستان باغملك واقع است و بافت سنتی و قدیمی دارد.

مناطق عملیاتی دوران هشت سال دفاع مقدس و یادمانهای ایجاد شده نیز در مناطق اروندكنار، شلمچه، فكه، طلاییه و شهرهای آبادان و خرمشهر از جاذبه های گردشگری دوران دفاع مقدس استان خوزستان به شمار می روند.

'ك‍ول‌ ف‍ره‌ ' ، '‌اش‍ك‍ف‍ت‌ س‍ل‍م‍‍ان‌ ' ، ش‍ی‍ر‌ه‍‍ا‌ی‌ س‍ن‍گ‍‍ی‌ ك‍ه‌ ی‍‍ادم‍‍ان‍‍ی‌ ‌از ش‍ج‍‍ا‌ع‍‍ان‌ ب‍خ‍ت‍ی‍‍ار‌ی‌ و 'خ‍ون‍گ‌ ‌اژدر' ی‍‍ادم‍‍ان‍‍ی‌ ‌از دوره‌ ‌ای‍ل‍ی‍م‍‍ای‍ی‍د‌ه‍‍ا ب‍ه‌ ش‍م‍‍ار م‍‍ی‌ رون‍د، ‌ازج‍م‍ل‍ه‌ ‌آث‍‍ار دی‍دن‍‍ی‌ ‌‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان ایذه‌ ‌ه‍س‍ت‍ن‍د.

ب‍ق‍‍ای‍‍ا‌ی‌ دور‌ان‌ ب‍‍اش‍ك‍وه‌ ش‍وش‌ دروی‍ر‌ان‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ چ‍‍ه‍‍ارت‍پ‍ه‌ '‌آك‍روپ‍ل‌ '، ت‍پ‍ه‌ '‌آپ‍‍اد‌ان‍‍ا'، ش‍‍ه‍ر 'ش‍‍ا‌ه‍‍ی‌ '، ش‍‍ه‍ر'ص‍ن‍‍ع‍ت‍گ‍ر‌ان‌ ی‍‍ا پ‍ی‍ش‍ه‌ ور‌ان‌ ' ب‍ه‌ ج‍‍ا‌ی‌ م‍‍ان‍ده‌ ‌اس‍ت‌ . م‍ق‍ب‍ره‌ 'د‌ان‍ی‍‍ال‌ ن‍ب‍‍ی‌ (‌ع‌ )' ق‍ل‍‍ع‍ه‌ ش‍وش‌ 'ش‍‍ه‍ر ش‍‍ا‌ه‍‍ی‌ '، 'ك‍‍اخ‌ ش‍‍اوور' وم‍‍ع‍ب‍د ب‍‍اس‍ت‍‍ان‍‍ی‌ 'چ‍‍غ‍‍ازن‍ب‍ی‍ل‌ ' ‌از م‍‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ ‌آث‍‍ار ‌ای‍ن‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ ب‍ه‌ ش‍م‍‍ار م‍‍ی‌ ‌آی‍ن‍د.ش‍‍ه‍ر س‍ه‌ ‌ه‍ز‌ار س‍‍ال‍ه‌ دور‌ان‍ت‍‍اش‌ (م‍‍ع‍ب‍د چ‍‍غ‍‍ازن‍ب‍ی‍ل‌ ) در ن‍زدی‍ك‍‍ی‌ ش‍‍ه‍ر ك‍ن‍ون‍‍ی‌ ش‍وش‌ ‌از ‌آث‍‍ار ث‍ب‍ت‌ ش‍ده‌ ج‍‍ه‍‍ان‍‍ی‌ ف‍‍ه‍رس‍ت‌ ی‍ون‍س‍ك‍و م‍‍ی‌ ب‍‍اش‍د ك‍ه‌ ش‍ك‍وه‌ و ‌ع‍ظم‍ت‌ خ‍‍اص‍‍ی‌ د‌ارد.

*صنایع دستی :

ك‍پ‍وب‍‍اف‍‍ی‌ : ی‍ك‍‍ی‌ ‌از ص‍ن‍‍ای‍‍ع‌ دس‍ت‍‍ی‌ ب‍وم‍‍ی‌ و خ‍‍اص‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ خوزستان ، حصیربافی، قالی محلی، گلیم، احرامی، گیوه، نساجی سنتی، عبا، ت‍ول‍ی‍د‌ات‌ ‌ع‍ش‍‍ای‍ر‌ی‌ از جمله وری‍س‌ ب‍‍اف‍‍ی‌ (ك‍‍ارت‍‍ی‌ )، خ‍ورج‍ی‍ن‌ ، خراطی،محرق،ورشو،م‍ی‍ن‍‍اك‍‍ار‌ی‌ از جمله صنایع دستی خوزستان به شمارمی روند كه علاقمندان زیادی دربین گردشگران داخلی و خارجی دارند.

درهرحال خوزستان ،درآستانه سال نو كه هوای بسیارمطبوع بهاری دارد، پذیرای گردشگران داخلی و مسافران نوروزی زیادی شده است .

ك/4 7158/7161

سرخط اخبار استان‌ها